Новини

***********************************************************************************************************************************

Централният регистър на особените залози ще премине към Агенция по вписванията на 1 януари 2020 г.

От 1 януари 2020 г. Агенция по вписванията ще администрира Централния регистър на особените залози. Измененията в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози (ДВ, бр. 105 от 2016 г.) са публикувани в брой 65 на Държавен вестник от 7 август 2018 г.

***********************************************************************************************************************************

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ,

Считано от 01.09.2018 г., в съответствие с допълненията в чл.3, ал.1, т.5, б. „г“ и т.10, б. „г“ от Закона за регистър БУЛСТАТ (обн. ДВ, бр.57 от 10 Юли 2018 г.), чуждестранните физически и юридически лица, които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози, следва да бъдат вписани в регистър БУЛСТАТ, респективно идентификационният код на посочените лица при вписване в ЦРОЗ следва да бъде формиран, както следва:

1.    За чуждестранните юридически лица:
а) в разряд първи и втори на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от трети до единадесети на идентификационния код се попълва номерът на лицето по БУЛСТАТ;

2.    За чуждестранните физически лица, които нямат ЕГН:
а) в разряд първи и втори на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от трети до единадесети на идентификационния код се попълва номерът на лицето по БУЛСТАТ.

При наличието на регистрация на чуждестранното юридическо или физическо лице в регистър БУЛСТАТ, пред ЦРОЗ същото е длъжно да се идентифицира с кода по БУЛСТАТ, НЕЗАВИСИМО ОТ КАЧЕСТВОТО, КОЕТО ПРИТЕЖАВА по смисъла Закона за особените залози, а не само когато е в качеството на залогодател (чл.5 от Закона за регистър БУЛСТАТ.)

В случаите, в които данните относно чуждестранното юридическо или физическо лице са вписани в ЦРОЗ преди регистрацията на съответното лице в регистър БУЛСТАТ, информацията относно настъпилата промяна в идентификационния код следва задължително бъде заявена за вписване в ЦРОЗ (с допълнително вписване, в което съответното лице се идентифицира с кодът по БУЛСТАТ).

27.08.2018 г.

***********************************************************************************************************************************

На 18.09.2018 г. местното регистърно бюро на ЦРОЗ в гр. Русе НЯМА ДА РАБОТИ.

Преписки за вписване и издаване на удостоверения и справки може да заявите лично в най-близките местни регистърни бюра на ЦРОЗ: МРБ-гр. Плевен с адрес гр. Плевен, Съдебна палата, ул.”Дим. Константинов” № 25, стая №111, тел. 064/80-30-94, МРБ-гр. Варна с адрес гр. Варна, Районен съд, ул. ”Ангел Кънчев” № 12, етаж 4, стая № 407, тел. 052/60-53-17 или да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.4, Деловодство.

При необходимост от допълнителна информация във връзка със заявени преписки за вписване или издаване на удостоверения/справки може да отправяте своите въпроси към Даниела Иванова, директор на дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра” на тел.: 02/9237-459.

***********************************************************************************************************************************

В периода от  17.09.2018 г. до 21.09.2018 г. местното регистърно бюро на ЦРОЗ в гр. Враца НЯМА ДА РАБОТИ.

Преписки за вписване и издаване на удостоверения и справки може да заявите лично в най-близките местни регистърни бюра на ЦРОЗ: МРБ-гр. Плевен с адрес гр. Плевен, Съдебна палата, ул.”Дим. Константинов” № 25, стая №111, тел. 064/80-30-94, в Централната регистърна служба в гр. София  или да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.4, Деловодство.

При необходимост от допълнителна информация във връзка със заявени преписки за вписване или издаване на удостоверения/справки може да отправяте своите въпроси към Даниела Иванова, директор на дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра” на тел.: 02/9237-459.

***********************************************************************************************************************************

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ