Интервюта
Министърът на правосъдието Диана Ковачева: Приоритет за 2013 г. е изработването на нов Наказателен кодекс, подложен на широка обществена дискусия
28.12.2012
София, 28 декември /Димитър Абрашев, БТА/


Въпрос: За какво си пишете "отличен" през 2012 г.?
Отговор: Избягвам да поставям оценки, особено пък на себе си. През изминалата година съм доволна, че Агенцията по вписвания заработи така, че да е полезна на гражданите - създадоха се услуги чрез смс, заинтересованите лица да могат да следят за опити за кражби на фирми, беше създаден сайт за облекчаване на чужди и български граждани при покупката на недвижим имот.
От 2013 година стартира и услугата смс-известяване срещу кражби на недвижима собственост. Също от тази година всички фирми ще могат да подават годишните си отчети на едно място - НАП, ако, разбира се, са готови с документацията в законоустановения срок - до края на март. Това ще им спести нерви и време.
Електронните услуги все повече се превръщат в реалност и всеки, който разполага с електронен подпис и компютър, ще може да се възползва и от изваждане на свидетелство за съдимост. Искам да посоча, че това важи за неосъжданите български граждани.
Гордея се и с промените в Закона за съдебната власт. Екипът на Министерство на правосъдието въведе правилата за публичен и прозрачен избор на членовете на ВСС. Създадохме макрорамката за избор за висши длъжности в съдебната система, като по този начин показахме, че трябва да съществува обществено съгласие дадена личност да управлява съдебната система. Назначенията без граждански дебати лишаваха обществото от знанието за това защо един човек е най-добър за заемането на даден пост.
Успоредно с това за пръв път проведохме срещи с магистрати от петте апелативни района. Заедно с моят екип искахме да чуем професионалното мнение, преди да изготвим следващите промени в Закона за съдебната власт, а не просто да ги наложим за изпълнение. Искахме да чуем какво мислят съдиите, прокурорите и следователите за въвеждането на индивидуална норма на натовареност, за конкурсите, за атестирането и кариерното израстване.
Предложихме на дискусия и идеята ни за въвеждане на електронно правосъдие - това безспорно е облекчение за магистратите, за гражданите и не на последно място - за бюджета. Всички предложения, около които имаше консенсус от магистрати и неправителствени организации, залегнаха като предложения за законови изменения. Надявам се през 2013 година те да бъдат одобрени от Министерски съвет и от парламента.
Доволна съм, че през изминалата година открихме сгради за административните съдилища в Кюстендил, Пловдив, Русе, Ловеч, Стара Загора, закупихме сграда за магистратите в Петрич и Велико Търново, предстои Районният съд и Районната прокуратура - София да влязат в нов дом. Това са проблеми, които са стояли нерешени в последните 20 години. Мога да изразя и удовлетворението си, че в Министерство на правосъдието работят млади, високомотивирани хора, с експертен потенциал.
Една от дирекциите, които укрепихме - за международни програми и проекти - само за една година успя да договори 20 млн. лв. по Норвежкия механизъм и 1.7 млн. лв. по Швейцарския механизъм. По този начин Министерство на правосъдието няма да разчита само на централния бюджет, а със собствени средства ще може да обезпечи някои от реформите, които смята за належащи.

Въпрос: А за какво си пишете "слаб"?
Отговор: Иска ми се по отношение на затворите да бяхме получили концепция, която да показва проактивен подход. Едно от първите неща, които направих, като встъпих на поста, беше да пусна конкурсите в ГД "Изпълнение на наказанията", за да може дирекцията да бъде кадрово обезпечена. Сега, със средствата от Норвежкия финансов механизъм, ще бъдат ремонтирани две затворнически общежития, един обучителен център, един арест "Пробация", два болнични центъра, едно кухненско помещение и една детска ясла. Така ще се решат част от проблемите с пренаселеността и с лошите условия в местата за лишаване от свобода.
Иска ми се обаче своето решение да намерят и проблемите с корупционните практики сред служители от ГД "Изпълнение на наказанията". Колкото и спорадични да са такива случаи, те оказват негативно влияние. Вярвам, че повечето от служителите в дирекцията, работят съвестно, въпреки изключително тежките условия на труд. Иска ми се обаче всички лоши практики да бъдат редуцирани до минимум и се надявам новото ръководство на ГД "Изпълнение на наказанията" да намери работещ механизъм за това, който да ми предложи.

Въпрос: Какви приоритети очертавате за 2013 година?
Отговор: Приоритетите на Министерство на правосъдието са свързани с изработването на нов Наказателен кодекс, който да бъде подложен на широка обществена дискусия. Знаете, че за изработването му са поканени експерти от Съвета на Европа, действащи юристи от страни-членки на ЕС, университетски преподаватели, практици. Тяхната експертиза е много важна за изработване на концептуалната рамка на новия НК. След като приключат работа, проектът на НК ще бъде подложен на дебати с гражданския сектор. Без да се чуят всички мнения, НК няма да бъде внесен за разглеждане в Министерски съвет и Народното събрание.
Друг приоритет ни е започването на обучение на специализирани състави в съдилищата, които да работят по въпросите на детското правосъдие. Тук говорим за работа както с малолетни и непълнолетни извършители на престъпления, така и с жертви на подобен род деяния. Предстои да бъдат обучени магистрати, социални работници, психолози и др., които да работят преимуществено с децата.
Споменах и за мерките за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода.
Приоритет ни е и преместването на Софийския районен съд и на Софийската градска прокуратура в сградата на бившето ГУСВ и в т.нар. Военно НДК. Тези две нови сгради ще подобрят условията за работа на най-натоварените съдилища и прокуратури в страната, ще дадат възможност да бъдат назначени и повече магистрати, които да гледат дела, достъпът на гражданите до правосъдие също ще бъде улеснен.
Сред приоритетите ни е и създаване на условия за подобряване на съдебната практика по отношение на спазване на човешките права.

Въпрос: Как ще се решат проблемите с осъдителните решения в Страсбург?
Отговор: Следва да се има предвид, че повечето от осъдителните решения в Страсбург, които излизат сега, са по дела, заведени преди 6, 10 и повече години в Европейския съд по правата на човека. Оттогава и законодателството ни, и съдебната практика са претърпели промени в посока синхронизиране с европейските норми за спазване на човешките права.
От 1 октомври 2012 г. функционира и звеното за обезщетения за бавно правосъдие - всеки желаещ може да подаде молбата си до Инспектората към Висшия съдебен съвет, където да бъде разгледана и предложена на министъра на правосъдието, който от своя страна да го разгледа и да предложи средства за обезщетение. Размерът на средствата е съобразен с обезщетенията, постановявани от Страсбург, само че на жалбоподателя ще му бъдат спестени транспортни разходи и време за разглеждане на молбата му. В България това ще стане за срок от 6 месеца, докато, ако се обърне директно към Европейския съд по правата на човека, това може да му отнеме 6 и повече години.
Искам да подчертая обаче, че намаляването на осъдителните решения е пряко свързано с добрата работа на правоохранителните и правораздавателните органи. Единствено общите им действия в посока спазване на закона и на човешките права може да доведе до удовлетворяващ обществото резултат.

Въпрос: Как ще коментирате какъв избор направи ВСС?
Отговор: ВСС направи публичен избор. Смея да твърдя, че ВСС направи и информиран избор. Всеки един от етапите, довели до избора на главен прокурор, беше достатъчно широко публично анонсиран и дискутиран. Дебатите в нито един момент не бяха формални. Дали процедурните правила биха могли да бъдат различни - вероятно да. Изказвания в тази насока направи и премиерът и аз, като министър на правосъдието. Крайното решение беше на ВСС и нека не забравяме, че този избор беше първото сериозно изпитание пред новия състав на съвета. Фактът, че всеки момент от процедурата предизвикваше дискусии с часове, показва, че членовете на ВСС сериозно са обмисляли всяко предложение. Решението, такова, каквото беше в крайния си вид, принадлежи на висшия орган на съдебната власт и следва да съблюдаваме принципа на разделение на властите и да го уважим.

Въпрос: Обвиниха Ви, че не подложихте на гласуване останалите две кандидатури, след тази на Сотир Цацаров, защо? И как може да бъде обяснено преливането на подкрепата от едни в полза на Цацаров?
Отговор: Не подложих на гласуване останалите две кандидатури, единствено съобразявайки се с правилата, приети от самия ВСС. Нито имам право, нито възможност да ги изменям. В момента, в който единият от кандидатите получи 18 гласа, имахме избран главен прокурор. Трите гласа "въздържал се" и трите - "против" щяха да бъдат разпределени между останалите двама кандидати, но това нямаше да промени избора.
Не бих се наела да коментирам "преливането" на гласове, тъй като тайната на вота беше спазена. Като председателстващ заседанията на ВСС, но без право на глас, мога да коментирам единствено, че имаше състезателност, имаше честна игра, имаше висока мотивировка от страна и на номинираните, и на ВСС да бъдат чути концепциите и да бъдат взети под внимание всички факти и обстоятелства около всеки от тримата кандидати. Всички, които проследиха провеждането на избора за главен прокурор, видяха, че нямаше нагласени въпроси, нямаше облекчаване на процедурата за никой от номинираните, нямаше и нарушаване на правото за таен избор.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ