Последни новини
Резултатите от изпита на кандидатите за частни съдебни изпълнители ще се обявяват и в интернет
08.05.2014


      Прецизиране на процедурите по организация и провеждане на изпитите за частни съдебни изпълнители предлага Министерството на правосъдието в проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители.
      Новите текстове предвиждат в заповедта на министъра на правосъдието, с която се насрочва конкурсът, да се посочи нормативната база и литература, необходими при провеждане на писмения изпит.
      Отпада изискването за кандидатите да подават нотариално заверено удостоверение за придобита юридическа правоспособност предвид това, че регистърът за издадените удостоверения се намира в Министерството на правосъдието и справката може да се прави по служебен път.
      Проверката за редовността на документите да се извършва от комисия, определена от министъра на правосъдието, предлага още проектът.
      Кандидатите за частни съдебни изпълнители няма да могат да ползват  нормативни актове, съдебна практика и помагала по време на писмения изпит. Това ще гарантира допускането на действително добре подготвени и компетентни участници.
      За по-голяма публичност, резултатите от писмения изпит ще се обявяват от комисията на интернет страницата на Министерството на правосъдието, а не на видно място в самото министерство,  каквато е действащата разпоредба в момента.
      Проектът ще бъде изпратен за становище на Камарата на частните съдебни изпълнители. След изтичане на срока за обсъждането му и отчитане на получените становища, предстои да бъде приет от министъра на правосъдието Зинаида Златанова.
      Целият текст на проекта и докладът към него може да бъде видян в раздел „Проекти на нормативни актове“ на страницата на Министерство на правосъдието.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ