Последни новини
Юридическите лица с нестопанска цел ще подават заявления по интернет
21.07.2014
      Юридическите лица с нестопанска цел да могат да подават заявления и отчети по електронен път, предвижда проект „Подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища”.
      Основната цел на проекта, който трябва да бъде реализиран до 25 януари 2015 г., е технологичното обновяване и разширяване на информационната система на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел и нейното сертифициране за съответствие с изискванията на Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове.
      „Това ще осигури предоставянето на нова електронна услуга и ще намали бюрокрацията в процесите по учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза“, заяви днес заместник-министърът на правосъдието Искрен Маринов по време на пресконференцията за популяризиране дейностите по проекта.
      Целта е, чрез разработване на достъпен интерфейс, юридическите лица с нестопанска цел да могат да подават по интернет заявленията си, подлежащи на вписване в регистъра, независимо от местоположението си, при гарантиране на основните им права, лични данни и идентичност.  Новата система ще позволява те да следят по всяко време движението на заявленията си.
Предвижда се и въвеждане на служебен информационен обмен между Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, окръжните съдилища и регистър БУЛСТАТ.
      Технологичното обезпечаване на регистъра ще позволява при бъдещи нормативни промени, системата лесно да може да се разшири и да се премести в Агенцията по вписвания.
      Изграждането на новата система ще бъде предхождано от анализ на нормативната база и конкретни предложения за промени в разпоредбите, вътрешните правила и методики, отнасящи се до дейностите по учредяване, регистрация, устройство и прекратяване на юридическите лица с нестопанска цел, както и засилване на контрола върху спазване на сроковете по вписванията.
      Проектът на Министерството на правосъдието е финансиран съгласно договор от 25.09.2012 г. с Министерство на финансите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос I “Добро управление” , Под-приоритет 1.5. “Прозрачна и ефективна съдебна система” от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ