Последни новини
Министерство на правосъдието публикува коментар на чл.12 от Конвенцията на ООН за правата хората с увреждания, гарантиращ равнопоставеността им пред закона
22.01.2015

   На сайта на Министерството на правосъдието в раздел „Права на човека“ („Документи по права на човека“) е публикуван на български език Общ коментар  № 1 (2014 г.) на член 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, приет от Комитета за правата на хората с увреждания на 19 май 2014 г. Съгласно чл.31 т.3 б.“б“ от Виенската конвенция за правото на договорите, ратифицирана от  България /ДВ. бр.14/1987г./, този документ е задължителен за нашата държава.
    В продължение на почти три години, непосредствено след ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на 26 януари 2012 г. от Народното събрание на Република България, създадената в Министерство на правосъдието експертна работна група работи по предложения за промени в нормативната уредба, в съответствие със стандартите на чл. 12 от тази конвенция.
    Разпоредбата на член 12 „Равнопоставеност пред закона“ е ключова, тъй като равнопоставеността пред закона е основен и общ принцип на защита правата на човека и е задължително условие за упражняване на други човешки права. Това гарантира, че всеки човек е зачитан като лице с юридическа правосубектност, включително и хората с увреждания притежават правосубектност наравно с всички останали.
    Общият коментар на Комитета за правата на хората с увреждания има за цел да разгледа общите задължения, които произтичат от различните компоненти на чл. 12 за държавите страни по Конвенцията и да се преодолее общото неразбиране, че моделът на уврежданията, основан на правата на човека, изисква промяна на парадигмата на заместващо вземане на решения с такава, която се основава на подкрепеното вземане на решения.
    Реформата в българското законодателство по отношение правата на хората с увреждания е насочена към привеждане в пълното му съответствие със стандартите на чл. 12 от Конвенцията  - гарантиране равенството на лицата във всички сфери на обществения живот, премахване на запрещението, като механизъм, който води до пълно заместване на волята на лицето с увреждане от назначения настойник, създаване на гаранции, че волята на лицето винаги има значение и ще бъде винаги зачитана, премахване на ограничението за самостоятелно упражняване на правото на брак, на завещателно разпореждане и др. лични права, индивидуалният подход, отчитащ конкретното състояние и възможности на лицето, на база комплексна и независима оценка. 
    Работата на експертната работна група се очаква да приключи в началото на месец март тази година, като публикуваният на 06.11. 2014 г. проект на закон ще бъде усъвършенстван и ще бъде изпратен за съгласуване с министрите по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ