Последни новини
Нотариусите ще регистрират автомобилите и това ще е удобство за гражданите
09.01.2014

- Какъв доклад очаквате от Европейската комисия, г-жо Сапунджиева?

-  Докладите винаги са били обективни и са отразявали това, което сме свършили и напредъка, който сме постигнали.

-  Напредък има ли?

- С избора на новия главен прокурор, с организацията, която се извършва в прокуратурата и с действията й, спокойно може да се каже, че има напредък.

- Но пък със самия избор на главен прокурор Висшият съдебен съвет остави много съмнения за нагласена процедура и предрешеност.

- Да се съсредоточим върху моите ресори. Ако погледнем мониторинга от 2007 г., критериите постоянно се изместват. В началото на 2007 г., с решение на Европейската комисия от 13 декември 2006 г, се създаде Механизмът за сътрудничество и проверка за напредъка на България в постигането на специфичните цели в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност. В него са очертани индикативните показатели, разпределени в трите цитирани по-горе тематични области. Като част от реформата в съдебната система, вторият индикативен показател наблюдаваше гарантирането на по-прозрачен и ефективен съдебен процес чрез приемане и прилагане на нов ЗСВ, нов ГПК, както и доказване въздействието на тези нови закони. Наблюдаваше се въздействието на НПК – в досъдебна фаза и на АПК – в административна фаза. Никой вече не говори за това, тези теми са изоставени. Наблюдението вече се извършва по други критерии. То може да продължи до безкрай. В което няма лошо. Лично аз считам, че мониторингът върху трите процесуални закони трябва да продължи и това може да стане по оперативна програма „Добро управление”.

- В този контекст забавеният с повече от година избор на главен съдебен инспектор се очаква да е сред критиките на Брюксел.

- Това е от компетентността на парламента и аз ще се въздържа да коментирам действията на Народното събрание.

- Вас удовлетворява ли ви процедурата така, както се случва? Няколко дни за номинации, единствен кандидат, чието име бе свързано с редица съмнителни сделки...

- Не бих искала да коментирам, не съм се запознала и подробно с процедурата. Година и половина повтаряхме, че трябва да се избере нов съдебен инспектор, сега казваме, че не го искаме. Нека да сме наясно какво искаме. Винаги нещо не ни харесва. А колко и кои кандидатури да бъдат издигнати, е решение на Народното събрание.

- Защо Садифе Мехмедова беше предпочетена за шеф на съдиите по вписванията в София, а не се даде втори мандат на Илиана Дикова?

- Защото се оказа, че от 2008 г., когато г-жа Дикова е назначена, са извършени две проверки от Инспектората в министерството, има предписания и нито едно от тях не е изпълнено. Затова г-жа Дикова не може да получи втори мандат. Например за тези 5 години не са предприети никакви действия съвместно с Агенцията по вписванията за въвеждане за електронното удостоверение за тежести.

- А как беше избрана г-жа Мехмедова сред останалите двадесетина съдии по вписванията?

- Оказа се, че принципът да се избира съдия по вписванията с най-дълъг стаж не е най-работещият.

- Затова избрахте този с най-кратък?

- Не е с най-кратък. Г-жа Мехмедова има 6 години стаж като съдия по вписванията. Решихме да се ориентираме към по-млад човек, с по-модерно мислене с оглед новите технологии, които трябва да се въвеждат. Беше взет предвид и предишният опит на г-жа Мехмедова.

- И няма нищо общо това, че баща й е местен лидер на ДПС в Търговище?

- Обижда ме, ако подтекстът на въпроса ви е, че г-жа Мехмедова се казва Садифе Мехмедова.

- Подтекстът не е в името, а във връзките и малкия опит.

- В момента извършваме промени в службите по вписванията в цялата страна, тъй като изтичат мандатите на почти всички ръководители и няма никакъв интерес към нито една от другите служби. Пита се само за София. Аз също се питам защо.

- А по другите места текат ли проверки?

- Принципът е да се поиска становище от инспектората, дали е имало проверки и какви са резултатите. След анализ се преценява дали предложеният кандидат може да заеме длъжността.

- Като говорим за нови назначения, нотариусите отдавна алармират, че е крайно време да има конкурс за нови попълнения в гилдията им. Кога ще се случи това? Последният конкурс е през 2008 г.

- Тук съм от октомври 2013 г. Няма как за толкова кратко време да организирам конкурс и да нося отговорност защо не е провеждан в последните 5 години. В момента тече съгласуване с Нотариалната камара на промени в наредбата за конкурсите за нотариуси. След обнародването й в "Държавен вестник", ще организираме конкурса. За нотариусите не е най-важен конкурсът. За 15 години частен нотариат, те показаха, че могат да работят добре и трябва да продължи тенденцията да им се възлагат повече публични функции, както е в цял свят. Такова е становището на международния нотариат и такъв е смисълът на тази реформа. Разбира се, в съдебните райони, в които няма нотариуси, тези функции се изпълняват от съдии по вписванията и обслужването на гражданите е гарантирано. Освен това трябва да се има предвид, че преди 5 години тези места за нотариуси не са били заети поради слаб интерес или поради това, че кандидатите, не са издържали конкурса. Тук е мястото да подчертая, че Наредбата за синдиците вече е обнародвана в „Държавен вестник” и предстои обявяването на конкурси за синдици, частни съдебни изпълнители и нотариуси. В момента текат конкурси за свободни места за държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията. За останалите конкурси ще се прецени как да се разположат във времето, с оглед на ограничения административен капацитет, с който разполагаме и по-специално ограниченият брой на инспекторите от Инспектората по ЗСВ,  множеството им задължения във връзка с прилагането на закона и най-вече принизеният в последните години техен статус, който трябва да променим.
Но да се върнем на нотариусите. Разгоря се дебат за това, че прехвърлянето на автомобили може да се извършва без нотариална заверка на подписа по тези договори. Нотариалната камара и нотариусите имат готовност да извършват и регистрацията на автомобилите, което се прави от 28-те пункта на КАТ в цялата страна.  Министерство на правосъдието ще подкрепи това искане на нотариусите, защото считаме, че това облекчава гражданите, които вместо да пътуват и да се редят на опашки до тези 28 пункта на КАТ, ще могат да получат тази услуга в над 650 нотариални кантори. Министерство на правосъдието ще държи сметка за това да се запазят и дори да се намалят таксите, които гражданите сега плащат за тези услуги.
Предстои промяна и в Закона за кадастъра и имотния регистър, по силата на който нотариусите получават безплатен достъп до електронния кадастър. И в този случай гражданите няма да се редят в 28-те областни центрове на Агенцията по кадастъра, които единствени предлагат услугата скица от кадастралната карта, а ще могат да извършват сделки с недвижими имоти, като се явяват в нотариалната кантора по местонахождение на имота, само с документ за собственост. Скицата нотариусите ще могат да получават чрез този достъп, за който не следва да се дължат такси.

- Ако се върнем на автомобилите, и талон и регистрационни табели, всичко ще става при нотариуса, така ли?  Кога реално би могло това да се случи?

- Нужна е законодателна промяна. Но това е част от философията на правителството за намаляване на административната тежест и нотариусите са готови да извършват тези дейности.

- Като стана дума за таксите, от съдебната власт от години настояват за повишаването на тяхната тарифа.

- Не случайно тарифата за съдебните такси се приема от Министерския съвет. Тези такси засягат достъпа до правосъдие. Не можем да превърнем правораздаването в луксозна дейност само за богати. В момента работната група в Министерство на правосъдието, в която влизат и експерти от НСИ, работи по Тарифата за таксите и за тяхното съответствие с конституционните норми, в които е казано, че гражданите плащат данъци и такси, съобразно доходите и имуществото, което притежават.

- Има процедури за освобождаване от такси и правна помощ, така че хората, които нямат финансова възможност да имат достъп до правосъдие.

- Смятам, че развитието ни не е стигнало такова ниво, че таксите да се превърнат в бариера към правораздаването. Съдебната власт винаги е настоявала таксите да бъдат по-високи с аргумента, че това ще е бариера за големия брой дела. Когато има много дела не трябва да приемаме, че това е само натовареност на съдебната власт, по-скоро аз лично считам, че това е част от доверието на гражданите към съдебната власт.

- Наред с частните съдебни изпълнители, България остави и държавните. Това раздвоение уж беше временно положение, а като че ли изобщо няма намерения да се променя. Не е тайна, че държавните съдебни изпълнители са много по-ниско ефективни от частните. А заплатите им не са обвързани със свършена работа и идват от бюджета.

- Държавните съдебни изпълнители не тежат на бюджета. С таксите, които събират, те се самоиздържат. Данните за 2013 г. още не са готови, но през 2012 г. 222 държавни изпълнители са събрали от такси 9 512 224 лв. Това прави 3570 лв на месец за един държавен съдебен изпълнител. При средна заплата от 1800 лв., цифрите доказват, че те не тежат на бюджета на съдебната власт. При провеждане на реформата в съдебното изпълнение бе проучен опитът на бившите социалистически републики и по-специално на Полша, където съдебното изпълнение от изцяло държавно става изцяло частно. Техният опит сочи, че реформата в Полша е неуспешна. Опитът на Холандия, където съдебното изпълнение е частно от 100 години, а Холандия като територия е съизмерима с България, показва един много успешен модел на изцяло частно съдебно изпълнение. Контролът от страна на държавата в Холандия – в лицето на Министерство на правосъдието, в партньорство с Камарата на частните съдебни изпълнители, е много строг и на година там се затварят по 3-4 кантори на частни съдебни изпълнители. Реформата в съдебното изпълнение у нас следва да бъде довършена като се засили контролът върху дейността на частните съдебни изпълнители и се усъвършенства законът в тази му част. Предстои цялостен преглед и доусъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба, уреждаща дейността на частното съдебно изпълнение. В момента, заедно с НАП, работим за възможността, освен частни съдебни изпълнители и държавните съдебни изпълнители да събират налаганите от около 106 държавни органи глоби.

- Преди да станете зам- министър, бяхте член на комисията за конфликт на интереси. За времето, откакто работи, този орган не показа ефективност. Много от решенията й са отменени от съда. Като прибавим и тефтерчето на бившия й шеф Филип Златанов...

- Имате право. Но демокрацията няма цена и не може да се измерва в цифри. Ефективността на този орган не се измерва само с влезлите в сила решения и наложените глоби, а преди всичко с превенцията, като резултат от нейната дейност. Комисията е нов орган и тепърва ще доказва своята ефективност.

- И все пак от тефтерчето излезе, че комисията е била просто параван, а решенията са вземани другаде. Каквото е написани в тефтерчето, така е и решавано.

- Не всичко, което е записано в тефтерчето, е излязло от комисията като решение. Давам за пример Найден Зеленогорски. (В тефтерчето пишеше "Н. Зеленогорски да се удари - става приоритет", б.а.) Оказа се, че сигналът срещу него е неоснователен и производството е прекратено.

- Интересно е и как е определян дневният ред на комисията и защо някои проверки са продължавали прекалено дълго време.

- Дневният ред е  определян така, както сочат законовите разпоредби, а те дават това правомощие на председателя на комисията. Министерство на правосъдието е вносител на промени в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, които имат за цел да прецизират законодателната уредба.  В законопроекта е предвидено решението, с което комисията е установила конфликта на интереси, да съдържа и санкцията, като обжалването на този акт да става по реда на АПК едновременно, а не както е сега  - първо решението да се обжалва на две инстанции, а след това, в едномесечен срок, да се издава наказателно постановление от председателя на комисията, което, отново по реда на ЗАНН, да подлежи на обжалване пред две инстанции. Досегашният ред води до забавяне на процедурите и натоварване на съда с по-голям брой дела. Разписани са и правомощията на комисията и е предвидена фигурата на заместник-председател на комисията.


/Пълният текст на интервюто, предоставен на в. „Сега”/


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ