Последни новини
Законопроект на МП предвижда специални стандарти за участието на деца в наказателното производство
03.07.2015

    Делата с участие на непълнолетен обвиняем ще се гледат приоритетно в максимално кратки срокове, с предимство пред останалите дела, независимо дали непълнолетният е задържан под стража или не. Задържането под стража на такива лица се прилага само като крайна мярка, непълнолетните обвиняеми не могат да бъдат задържани за довеждане повече от 24 часа без съдебна заповед. Непълнолетният обвиняем задължително има защитник, като адвокатите, които участват по дела с такива лица трябва да имат специална подготовка. Същото важи и за съдиите - когато страна по делото е малолетно или непълнолетно лице, разпределението на делата се извършва с оглед на това дали съдиите са преминали обучение за разглеждане и решаване на дела с участието на малолетни и непълнолетни.
     Това са само част от предложенията в законопроект за изменение и допълнение на Наказателно процесуалния кодекс (ЗИД на НПК), който Министерството на правосъдието публикува днес за обществено обсъждане. Проектът е част от пакета стратегически документи за цялостна реформа в областта на детското правосъдие, по която Министерството на правосъдието активно работи с цел осигуряване на  адекватна правна рамка, съответстваща на международните и европейски стандарти за справедлив процес, гарантиране и пълното зачитане на правата на детето. Проектът предвижда и съответни промени в Наказателния кодекс, Закона за съдебната власт, Закона за правната помощ, Закона за адвокатурата и др.
    По отношение на децата пострадали, като уязвима категория свидетели, законопроектът предлага уредба в съответствие с глава четвърта от Директива 2012/29/ЕС за минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР.
    Регламентира се възможността малолетните и непълнолетни свидетели да бъдат изслушвани непосредствено след извършване на престъплението в т.нар. „сини стаи“ от специалисти за работа с деца и чрез  аудио-визуално техническо средство, с оглед точното документиране на обстоятелствата и последващо използване на записа, в съответствие с принципа за ограничаване броя на разпитите до минимум.
    Разследващ полицаи, съдия или прокурор няма да имат пряка връзка с непълнолетните свидетели, а ще могат да задават въпроси, чрез специалиста за работа с деца и съответното аудиооборудване. Изрично се изключва непосредственият контакт на децата свидетели и жертви  с обвиняем или с негов защитник.
   При необходимост разпитите на деца могат да бъдат провеждани и чрез видеоконферентна връзка, предвижда проектът.
Като основен в правораздаването се установява принципът за по-голяма важност и приоритетност на делата, по които обвиняемият е непълнолетен, като се предлага тези дела да се разследват, разглеждат и решават с предимство пред останалите дела, независимо дали непълнолетният е задържан под стража или не. С проекта се въвеждат редица промени по отношение на сроковете, установени в наказателния процес, с основна цел намаляването на тяхната продължителност и ускоряване на производството.
    При разглеждане на делата срещу непълнолетни съдията – докладчик  трябва да насрочва делото в едномесечен срок от постъпването му, предлага проектът.
    Задържането под стража за непълнолетни, привлечени като обвиняеми за престъпления, за които се предвижда наказание лишаване от свобода над  5 години,  се ограничава до 6 месеца, а за всички останали случаи - не повече от 1 месец.
    При разследване на непълнолетен извършител прокурорът да възлага изготвяне на доклад, неразделна част от който е Оценката на непълнолетния извършител. Изготвянето им се прави от екип, в чийто състав влизат психолог, педагог, социален работник и специализиран полицейски служител за работа с деца, а когато естеството на случая налага - и лекар, които разследващият орган определя от специален списък на квалифицирани специалисти.

 


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ