Последни новини
Експерт от Агенция на ЕС за основните правата: Обучението на магистрати и експерти за работата с деца е от съществено значение
13.11.2015
      Децата не получават достатъчна подкрепа, когато участват в наказателно или гражданско производство, а съдебната обстановка, която може да бъде смущаваща за децата, не винаги е съобразена с техните нужди.
      Това са само част от констатациите в годишния доклад на  Агенция на ЕС за основните правата (FRA) на тема „Правосъдие, съобразено с интересите на детето — перспективи и опитът на работещите с деца“, изготвен въз основа на проучване в 10 страни-членки на ЕС (България, Хърватия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Полша, Румъния, Испания и Обединеното кралство) през 2014 г.
      По покана на заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева – Русева, представителят на FRA г-жа Моника Гутиерез презентира днес доклада пред експерти от работните групи към Министерството на правосъдието, участващи в изработване на проекта на Закон за наказателно правосъдие за деца и транспониране на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.     
      „Практиките за участие на деца в наказателното и гражданското съдебно производство се различават значително не само между отделните държави членки, но и в самите тях, което говори за необходимостта от ясни и последователни стандарти и насоки, както и от систематично наблюдение на тяхното прилагане“, заяви г-жа  Моника Гутиерез, която е експерт в областта на равенството и правата на човека.
      Тя посочи, че констатациите в доклада целят да предоставят на държавите-членки полезни инструменти за идентифициране на пречките, несъответствията или слабостите в съдебното производство, и по-специално в процедурите за транспониране и прилагане на съответните директиви на ЕС, така че участието на децата в съдебното производство да стене по-безопасно за тях.
      „Не всички държави-членки имат специализирани наказателни и граждански съдилища. Там, където няма такива, следва да бъдат създадени или пък да бъдат оборудвани помещения и среда, подходящи за деца“, цитира част от препоръките Моника Гутиерез и допълни, че обучението на магистрати и експерти за работата с непълнолетни е от съществено значение.
      Други препоръки от доклада се отнасят до намаляване на продължителността на съдебното производство с участието на деца, предоставяне на безплатна правна помощ, включително безплатен и лесен достъп на децата до повереник,  наличие на служби за подкрепа, имащи за задача правилно информиране на децата и техните родители, еднакво третиране на всички деца, участващи в съдебни производства и др.
      Заместник-министър Вергиния Мичева-Русева запозна европейския експерт с основните принципи, залегнали в проект на Закон за наказателно правосъдие за деца, който предстои Министерството на правосъдието да публикува за обществено обсъждане.
      „Радвам се, че България е осъзнала необходимостта от реформа в детското правосъдие, което е от изключително значение за развитието на страната ви“, заяви Моника Гутиерез.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ