Последни новини
Проектът за нов Наказателен кодекс е внесен в Народното събрание
04.02.2014
Проектът за нов Наказателен кодекс, във вида, приет от Министерски съвет на 15 януари т.г., е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието. Проектът може да бъде намерен и на интернет-страниците на Министерски съвет и на Народното събрание.
В настоящия проект са отчетени бележките по конкретни текстове, направени в рамките на общественото обсъждане, стартирало на 21 декември 2013 г. след публикуването на проекта за нов Наказателен кодекс на сайта на министерството и на Портала за обществени консултации към Министерски съвет. Отчетени са коментари, както на държавни организации, неправителствени организации, а така също и на граждани, които изпратиха становища на открития за целта мейл: nk@justice.government.bg.
След широк обществен консенсус, от първоначалния вариант на проекта отпадна текстът, предвиждащ наказателна отговорност за противозаконно фотографиране, филмиране или записване  без знанието или въпреки изричното несъгласие на лицето. Наказание глоба се предвижда за този, който противозаконно контролира или ограничава печатни произведения, публични изяви, спектакли или дейността на средство за масово осведомяване.
В текста на чл. 339, предвиждащ осуетяване установяването или заплащането на задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване или за задължително здравно осигуряване като лице, което ще носи наказателна отговорност по този текст, отпадна думата „работодател“ и остана само „длъжностно лице“. Предстои проектът за НК в тази му част да бъде обсъден и на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, с оглед постъпилите позиции от страна на работодателски и на синдикални организации.
След активно изразена позиция от страна на граждани и от неправителствени организации, ангажирани в сферата на защита на животните, както и на две министерства, становището на съответните организации бе прието, поради което в проекта бе възпроизведена уредбата от сега действащия Наказателен кодекс.
Обръщаме специално внимание на факта, че проектът за нов НК не предвижда по никакъв начин държавни институции да водят опис на лични вещи, получени по наследство.
С оглед опасенията на две правозащитни организации относно престъплението „предателство“, в ал.3 на чл. 305 изрично бе уточнено, че ще се носи наказателна отговорност само, когато във военно време български гражданин се постави в услуга на друга държава или на чужда организация, или на организация под чужд контрол, за да й служи като предател във вреда на Републиката.
Правната уредба на подкупа бе прецизирана с добавянето на проекторазпоредба, която предвижда освобождаване от наказание на лицето, което е обещало, предложило или дало подкуп в случаите, когато е било принудено да го направи.
В хода на предварителното съгласуване в проекта бе инкриминатирано и противозаконното използване на минерална вода за стопанска дейност, като така се запазва сега действащата уредба. По предложение на членове на Министерския съвет в проекта бе криминализирано противозаконното добиване на подземни богатства.
С внасянето на законопроекта в Народното събрание дебатите по него продължават. Министерството на правосъдието ще продължи да бъде активен участник в провеждането на още по-широки дискусии по предложените текстове на нов Наказателен кодекс, в които наред с представители на академичните среди, магистрати, граждански организации, правозащитници, вече ще се включат и представители на законодателната власт. 
Припомняме, че внасянето на проекта за нов Наказателен кодекс в Народното събрание бе отчетен в два доклада на Европейската комисия – в Доклада относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка и в Доклада относно борбата с корупцията в страните от  Европейския съюз.
До приемането на проекта за нов НК и неговото влизане в сила, остава в действие НК, приет през 1968 г.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ