Последни новини
Министър Екатерина Захариева предлага Съветът по прилагане на актуализираната стратегия за съдебната реформа да е постоянно действащ консултативен орган към МС
06.01.2016
    Да се създаде Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система като постоянно действащ консултативен орган към Министерския съвет. Това предложение прави министърът на правосъдието Екатерина Захариева с проект на Постановление на Министерския съвет, който е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на правосъдието /рубрика „Проекти на нормативни актове”/. Комплектът с документи е в съгласувателна процедура и с останалите ведомства, като се очаква другата седмица предложението с отразените бележки да влезе в дневния ред на заседанието на правителството.
    Актуализираната стратегия беше приета с Решение на Народното събрание на 21 януари 2015 г. и предвижда създаването на Съвет по нейното прилагане. Създаването на Съвета е от изключително значение за обединяване усилията на съдебната и изпълнителната власт, както и на академичната общност и неправителствения сектор за координирано постигане целите на Стратегията. По този начин ще се изпълни и една от заложените мерки по приоритетите в сектор „Правосъдие“ от Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г. Предвижда се Съветът да координира изпълнението на стратегията, да извършва мониторинг по изпълнението на заложените цели, да приема Пътните карти за изпълнение на стратегическите цели, както и да обсъжда документи, дейности и инициативи, свързани с прилагане на мерките от Стратегията и Пътните карти.
    С проекта на Постановление се предвижда членове на съвета да са представители на съдебната и изпълнителната власт, на други институции, представители на организации на съдиите, прокурорите, следователите, съдебните служители, представители на неправителствени организации и на академичната общност. От страна на академичната общност представителят на правните факултети на Висшите учебни заведения ще се предлага от Управителния съвет на Съвета на ректорите на Висшите училища в Република България.
    При обсъждане на въпроси, които изискват промени в законодателството или приемане на решение на Народното събрание ще се канят за участие председателя на Комисията по правни въпроси към Народното събрание и председатели на парламентарните групи или техни представители.
    Регламентирани са критериите за членство на неправителствените организации. Необходимо е да са работили най-малко 5 години в областта на съдебната реформа да са с реализирани конкретни инициативи в тази сфера. Предвижда се същите да участват в заседанията на Съвета на ротационен принцип.
    Поради разнообразието на специфичните цели и дейности на стратегията, предвижда се създаването на експертни работни групи към Съвета, които да подпомагат изпълнението на мерките по стратегията. Работата на работните групи се ръководи, организира и координира от Съвета.
   Административно-техническото и организационно обслужване на Съвета ще се осъществява от дирекция в Министерството на правосъдието.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ