Последни новини
Проверка на инспектората на Министерството на правосъдието установи, че синдикът на „Химко“ АД (н) не е извършил нарушения
29.01.2016

      Синдикът на „Химко“ АД (н). Росица Томова не е извършила нарушения при обявяване на продажбата на активи на дружеството на 20.11.2015 г. Това установи проверка на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт, разпоредена от министъра на правосъдието Екатерина Захариева. Проверката е образувана след становище от Ян Аронов, в качеството му на собственик на ANJ GROUP CORP, Търговско дружество, регистрирано в Ню Джърси САЩ през 2007г. и получено в Министерство на правосъдието на 19.11.2015г. Инспекторите са установили, че Томова е действала изключително в рамките на закона и в съответствие с най-добрите практики, приети при подобни процедури.
      Докладът от проверката е приет от заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева-Русева и въз основа на него е изпратен отговор до жалбоподателя.
      Към днешна дата друго становище или сигнал от Ян Аронов или негов представител не са постъпвали в Министерството на правосъдието, включително и сигнали за корупционни практики по този казус.
Министерството на правосъдието припомня, че няма компетентност по разследване на престъпления.

      Хронология на проверката
      В Министерството на правосъдието на 19.11.2015 г. е постъпило становище от Ян Аронов, в качеството му на собственик на ANJ GROUP CORP, Търговско дружество, регистрирано в Ню Джърси САЩ през 2007г., във връзка с обявен търг на активи на „Химко“ АД (несъстоятелност) в производство по несъстоятелност.
      В становището се заявява, че синдикът на несъстоятелния длъжник е обявил продажба на активи на дружеството по реда на прякото договаряне на висока цена, за която не е предвидено разсрочено плащане и е поставил ограничителни условия, внасящи затруднения в участието на потенциални купувачи.
      На 23.11.2015 г. началникът на кабинета на министъра на правосъдието предоставя становището на вниманието на заместник-министър Вергиния Мичева-Русева, която на 24.11.2015 г. насочва преписката към Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт. В резултат на това в Инспектората е стартирала предварителна проверка по допустимостта и основателността на становището.
      Със заповед на министъра на правосъдието Екатерина Захариева от 28.12.2015 г. Инспекторатът  извършва проверка по изложените твърдения в становището.
      Извършената проверка, съобразно правомощията на инспектората, не установява нарушения на дейността на синдика Росица Томова във връзка с твърденията, че  обявените условия за търга за 20.11.2015 г., са ограничителни и пречка за инвеститорите, поради следното: „Химко“ АД е обявено в производство по несъстоятелност с решение от 06.06.2012 г. на Софийски апелативен съд. Със същото решение съдът прекратява дейността му и постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността. С разрешение на съда са проведени два търга:  на 19.03.2014 г. с тайно наддаване при начална тръжна цена за активите като цяло – 28 552 458 лв. и на 06.03.2015 г. с явно наддаване при начална тръжна цена за активите като цяло – 22 818 822,93 лв.  На двата търга не са се явили наддавачи и Окръжен съд – Враца е дал разрешение на синдика Росица Томова да извърши продажба по реда на чл.718 от Търговския закон, чрез пряко договаряне на активи като цяло, собственост на „Химко“ АД (н). За целите на търга е извършена нова оценка на активите на длъжника. Търгът е обявен за 20.11.2015 г. при начална цена 11 000 000лв.
      Становището на Ян Аронов касае именно към този търг.
      В обявлението за него на 20.11.2015 г., публикувано в сайта на Министерство на икономиката, в Бюлетина за продажбите  са посочени следните условия за участие:  внасяне на задатък до точно определен срок, писмено предложение с посочване на данни за подателя и предлаганата цена с цифри и думи, платежен документ за внесен задатък, документи за идентификация на наддавача и пълномощно в случай на представителство, декларация, че приемат условията на продажбата и няма да претендират вреди от неприемане на предложението им при неспазване на изискванията, описани в обявлението.
      На 20.11.2015г. на търга не са се явили кандидати.
      В резултат на проверката е установено и, че на 12.11.2015 г. в Окръжен съд – Враца от Ян Аронов е внесено същото становище (каквото е внесено и в Министерството на правосъдието) по обявения търг от синдика. С определение от 21.11.2015 г. на съда по несъстоятелността за 15.12.2015 г. е насрочено Събрание на кредиторите на “Химко”АД (н), като в дневния ред е включено обсъждане на постъпилото становище от ANJ GROUP CORP по обявената процедура за осребряване активите на “Химко”АД (н.) гр. Враца чрез пряко договаряне. Кредитори на „Химко“ АД (н) с най-големи вземания са „Булгаргаз“ ЕАД, „НЕК“ ЕАД и НАП. От предоставения от съда протокол за събранието на кредиторите от 15.12.2015 г. се установява, че с абсолютно мнозинство кредиторите са гласували против обсъждането на становището на ANJ GROUP CORP и против вземането на ново решение за осребряване на имуществото на длъжника.
      По отношение на твърдението, че синдикът е посочил в обявлението за търга от 20.11.2015 г. ограничителни условия, които според Ян Аронов са пречка за ефективното провеждане на търга, следва да се има предвид, че с продажбата се цели гарантиране на интересите на кредиторите и на длъжника чрез участие в търговете на наддавачи, които желаят да купят имущество, а не да възпрепятстват производството по несъстоятелност. Същите не противоречат на закона и са изцяло в съответствие с възприетата практика в производства по несъстоятелност.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ