КАК СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ

Образец на заявление за достъп до обществена информация

Къде се подава заявлението?
Заявленията се подават лично, по пощата или по електронната поща
Лично – в деловодството на министерството на адрес
София, ул."Славянска"1

По пощата – на адрес
1040 София, ул."Славянска"1

По електронната поща
priemna@justice.government.bg

Звено, което приема заявленията
Дирекция „Канцелария“

Уточнение! Съгласно чл. 41ж, ал. 5, т. 1 от ЗДОИ размерът на таксите, събиран от държавен орган се определя с тарифа от Министерския съвет. Към момента такава не е приета.
Съгласно § 32, ал. 1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗДОИ органите на изпълнителната власт в срок от три месеца от влизането в сила на този закон публикуват информация по чл. 15, ал. 1 и 4 при спазване на изискванията по чл. 15а, ал. 2, с изключение на информацията за таксите по чл. 41ж, която се публикува в срок до един месец след обнародването на тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 1 или публикуването на тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 3.

ЗАКОНОВА РАМКА

ЗАКОН за достъп до обществена информация

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация.

Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Министерство на правосъдието

Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Министерство на правосъдието


Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на  информацията

Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

Списък на разрешените вещи и предмети, които лишените от свобода могат да държат при себе си и да ползват


Достъп до публичните регистри:

1.         Централен регистър на особените залози

2.         Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност

3.         Единен регистър на медиаторите

4.         Проверка на удостоверяване с Апостил на документи за чужбина

5.         Централно бюро – Съдимост

6.         Списък на синдиците

7.         Складов регистър при публичен склад


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Министерство на правосъдието през 2017 г.

Информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор

Списък на издадените от министъра на правосъдието актове в изпълнение на неговите правомощия.


ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И СЛУЖЕБНА ТАЙНА

РАЗСЕКРEТЕНИ ДОКУМЕНТИ

Протокол-опис

КОНТАКТИ

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ