Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за юридическите лица с нестопанска цел


Във връзка с новите разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в Наредба №1 от 14.02.2007 г. към него и в Закона за счетоводството, Ви уведомяваме, че дейностите по регистрацията, промените и отчитането на дейността на юридическите лица с нестопанска цел от 01.01.2018 г. ще се извършват от Агенцията по вписванията. 

Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството (изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.), който е специален по отношение отчетността на предприятията, юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма от закона, приети от съответния орган, както следва: чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година. 

Считано от 1.01.2018 г. няма законово основание за вписване на обстоятелства и обявяване на актове на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза в Централния регистър на юридическите лица при Министерство на правосъдието (ЦРЮЛНЦ). 

Съгласно §25, ал.1 на ПЗР на ЗЮЛНЦ, е предвиден тригодишен срок, считано от 01.01.2018 г. (до 31 декември 2020 г.), за пререгистрация в Агенция по вписванията на всички юридически лица, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища. Производството е безплатно.

Съгласно §25, ал.8 на ПЗР на ЗЮЛНЦ, със заявлението за пререгистрация могат да бъдат подавани и заявления за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване.

Всички постъпили в деловодство на Министерство на правосъдието заявления за вписване на обстоятелства и обявяване на актове в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) и придружаващите ги документи ще бъдат връщани на заявителите поради липса на правно основание за вписване в ЦРЮЛНЦ.

 


Портала на 
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел може да достъпите тук.

 

І. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 1. Вписване в ЦРЮЛНЦ при министерство на правосъдието 
 2. Вписване на промени в обстоятелствата, вписани по партидата на юридическото лице в ЦРЮЛНЦ при министерство на правосъдието
 3. Вписване в ЦРЮЛНЦ при министерство на правосъдието на информация за дейността на юридическите лица през предходната година
 4. Удостоверения и справки  

ІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

 1. Заявления

  a. Заявление за вписване на обстоятелствата по чл. 45, ал. 2, т. 4 ЗЮЛНЦ
  b. Заявление за представяне на документи по чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ
  c. Заявление за прекратяване
  d. Заявление за заличаване 
  e. Молба - декларация за издаване на разрешение на дейност с нестопанска цел от чужденец в Р. България
 2.  Декларации

  a. Декларация по чл. 45, ал. 2, т.4 и чл. 46, ал. 2, т.6 от ЗЮЛНЦ
  b. Декларация по чл. 45, ал. 2, т. 4 от ЗЮЛНЦ

ІІІ. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ІV.  МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН

V.   ТЪРСЕНЕ

VІ.  КОНТАКТИ

 

Във връзка с приетата Стратегията за въвеждане на електронно управление в сектор „Правосъдие” е успешно приключилия проект на Министерство на правосъдието „Подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища”, Договор № С 11-15-1 от 25.09.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Евпопейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I “Добро управление” , Под-приоритет 1.5.
По проекта са изпълнени следните дейности:
 Извършени анализи и оценка на вътрешната организация на дейността по вписването, контрола на дейността и заличаването на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза;
 Разработени конкретни предложения и препоръки за промени в нормативни документи и вътрешни правила и методики, касаещи дейностите по учредяването, регистрацията (вписване), устройството, дейността и прекратяването (заличаването) на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, с цел прецизиране на правомощията на регистъра, така че да се избегне дублирането на проверката, която вече е извършена от съда;
 Разработени опростени процедури и достъпни и ясни административни правила във връзка с вписването и заличаването на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза;
 Разработени достъпни и ясни правила и процедури за извършване на контрол върху спазването на сроковете (вкл. за публикуване на постъпилите отчети в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел);
 Обновена и разширена информационна система на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, сертифицирана за съответствие с изискванията на Закона за електронното управление и под-законовите нормативни актове;
 Разработени и въведени механизми за предоставяне на информация за хода на процедурите и за получаване на обратна връзка от гражданите;
 Създадени организационни механизми за координация и технологични възможности за служебен информационен обмен на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел с окръжните съдилища и регистър БУЛСТАТ;
 Обучени служители на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за работа с обновената и разширена система,
в резултат на което е повишена ефективността на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, създадени са по-добри условия за прозрачност, отчетност и превенция на корупцията в дейностите по вписването, контрола на дейността и заличаването на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.
Една от основните цели на проекта на МП е технологичното обновяване и разширяване на информационната система на ЦРЮЛНЦ и нейното привеждане за съответствие с изискванията на Закона за електронното управление и под-законовите нормативни актове. В резултат от изпълнение на дейностите от проекта е осигурена технологична възможност за предоставянето на новоразработените и внедрени 9 (девет) електронни административни услуги.
1. Вписване на юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;
2. Вписване на клон на юридическо лице, регистрирано в Република България в ЦРЮЛНЦ;
3. Вписване на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;
4. Вписване на промени за юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;
5. Вписване на промени за клон на юридическо лице, регистрирано в Република България в ЦРЮЛНЦ;
6. Вписване на промени за клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;
7. Обявяване на информация за дейността през предходната година в ЦРЮЛНЦ;
8. Заличаване на вписването в ЦРЮЛНЦ на юридическо лице и клон на чуждестранно юридическо лице;
9. Заличаване на вписването в ЦРЮЛНЦ на клон на юридическо лице, регистрирано в Република България,
които ще подобрят обслужването на потребителите на услуги, предоставяни от Министерство на правосъдието – ЦРЮЛНЦ.
Удобството за потребителите от новите електронни административни услуги е гарантирано чрез осигуряване на възможност за заявяване на услугите от отдалечено място, без да е необходимо да се изразходва време и средства за подаване на заявлението на място или по пощата. Посредством достъпен интерфейс потребителите имат достъп до електронните услуги по всяко време, независимо от местоположението си, при гарантиране на основните им права, лични данни и идентичност. Преминаването към електронни документи не елиминира съществуващите процедури за предоставяне на услуги на гражданите и на хартиен носител.
Адресът, на който може да бъде достъпен Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел е: http://ngo.mjs.bg/

СЪОБЩЕНИЕ
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ