Единен регистър на медиаторите
Европейски кодекс за поведение на медиатори

Единен регистър на медиаторите

ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СА ОДОБРЕНИ ДА ОБУЧАВАТ МЕДИАТОРИ
Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за обучение на медиатори и за реда за извършване на проверки на организациите по чл. 2 от наредба № 2 от 15 март 2007 г.

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ:
Заявление за вписване в Единния регистър на медиаторите
Заявление за отписване от Единния регистър на медиаторите
Декларация по чл. 15 т.4 от Наредба № 2 от 15.03.2007 г.
Приложение № 1 към чл. 3 от Наредба № 2 от 15.03.2007 г. 
Приложение № 3 към чл. 10 от Наредба № 2 от 15.03.2007 г.ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

Размер на дължимата държавна такса:

  1. За вписване в Единния регистър на медиаторите - 20 лв.
  2. За одобряване на организациите, които обучават медиатори - 100 лв.

   Таксата се внася по сметка на Министерство на правосъдието:
    БНБ - ЦУ, BIC: BNBG BGSD
    IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01

     КОНТАКТИ:
     ЕДИНЕН РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ - СОФИЯ 
     ул. Аксаков № 5
     тел. 02 / 92 37 345
 
   Aдрес за кореспонденция и изпращане на документи: 
   гр. София 1040, ул. „Славянска” № 1
   за Единен регистър на медиаторите

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ