Структура
Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ