Списък на административните услуги
Министерството на правосъдието, предоставя административни услуги, съгласно утвърдения Списък на унифицираните наименования на административните услуги, както следва:

 1. издава свидетелства за съдимост и справки за съдимостта на лица, родени в чужбина или с неизвестно месторождение;
 2. удостоверяване с “APOSTILLE” на актове на съдилищата и нотариусите в съответствие с Декларацията по чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове;
 3. вписва в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел и издава Удостоверения за вписването (Закон за юридическите лица с нестопанска цел);
 4. издава разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България, по Наредба № 1 от 15.08.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България издадена от министъра на правосъдието;
 5. вписва в Единия регистър на медиаторите и издава удостоверения за вписаните медиатори (Закон за медиацията);
 6. одобрява организации за обучение на медиатори и издава заповеди на одобрените обучители (Закон за медиацията);
 7. изготвя писмени справки, поискани от граждани за вписаните медиатори (Закон за медиацията);
 8. изготвя справки, поискани от физически и юридически лица в изпълнение на разпоредбата на чл. 45, ал. 9 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 9. приема писмени заявления от лицата, завършили висше юридическо образование по специалност „Право” за разпределяне на стаж като стажант – юристи към окръжен съд;
 10. издава удостоверение на стажант-юрист, който е получил оценка "издържал" на изпита за придобиване на юридическа правоспособност;
 11. приема молби и предложения, свързани с промяна на българското гражданство;
 12. издава удостоверения за установяване наличието на българско гражданство на основание чл. 39 от Закона за българското гражданство; 
 13. приема молби за вписване в Регистър на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване;
 14. приема молби за вписване в Регистър на осиновяващи с постоянно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина;
 15. вписване в Регистър на акредитирани организации за посредничество при международни осиновявания;
 16. приема молби за връщане на деца в държавата на обичайното местопребиваване, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца;
 17. приема молби за организиране или закрила на ефективното упражняване на правото на лични отоншения, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца;
 18. издава разрешения или откази на акредитирани организации за осъществяване на посредническа дейност при международно осиновяване;
 19. издава удостоверения за даване ход на процедури по осиновяване или за отказ, в изпълнение на чл.17, б.”с” от Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, подписана в Хага на 29.05.1993 г.;
 20. издава изрични писмени съгласия или откази на министъра на правосъдието за осиновяванията;
 21. издава удостоверения за съответствие на допуснатите осиновявания с Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, в изпълнение на чл. 23 от същата Конвенция;
 22. приема молби, сигнали и жалби относно дейността на частните съдебни изпълнители, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, нотариусите и синдиците;
 23. приема сигнали и жалби относно дейността на синдиците, съгласно  чл. 655, ал. 3 Търговския закон и Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците;
 24. придобиване на квалификация за синдик по реда на чл. 655, ал. 2, т. 7 Търговския закон и Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците;
 25. изключва от списъка на синдиците по желание на синдика или при извършени нарушения, съгласно чл. 655, ал. 2 Търговския закон и Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците;
 26. извършва проверки по жалби, сигнали и предложения на граждани и юридически лица;
 27. предоставя информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.


И Н Ф О Р М А Ц И Я

относно функциите и организацията на работата във връзка с предоставянето на административни услуги

 

 

Точно наименование на администрацията

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Структура

http://mjs.bg/5/

Седалище и адрес

гр.София 1040, ул. „Славянска” № 1 и ул. "Аксаков" № 5, бул. „Дондуков” № 2а

Данни за кореспонденция

Телефон: (02)9237 555

Факс: 02/ 987 00 98

Електронна поща:

priemna@justice.government.bg

pr@justice.government.bg

 

БУЛСТАТ

000695349

 

Работно време на администрацията

09:00 – 17:30 ч.

 

Работно време на звеното за административно обслужване

09:00 – 17:30 ч.

 

 Административни услуги

            Министерството на правосъдието, предоставя административни услуги, съгласно утвърдения Списък на унифицираните наименования на административните услуги, както следва:

         1. Издава свидетелства за съдимост и справки за съдимостта на лица, родени в чужбина или с неизвестно месторождение (Наредба № 8/26.02.2008 г. за функциите и организацията на бюрата за съдимост – чл. 33);

        2. Удостоверяване с „APOSTILLE” на актове на съдилищата и нотариусите в съответствие с Декларацията по чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове;

        3. Вписване на юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ (Закон за юридическите лица с нестопанска цел  - чл. 45);

4. Вписване на клон на юридическо лице, регистрирано в Република България в ЦРЮЛНЦ (Закон за юридическите лица с нестопанска цел  - чл. 45);

5. Вписване на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ (Закон за юридическите лица с нестопанска цел  - чл. 45);

6. Вписване на промени за юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ (Закон за юридическите лица с нестопанска цел  - чл. 45, ал. 7);

7. Вписване на промени за клон на юридическо лице, регистрирано в Република България в ЦРЮЛНЦ (Закон за юридическите лица с нестопанска цел  - чл. 45, ал. 7);

8. Вписване на промени за клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ (Закон за юридическите лица с нестопанска цел  - чл. 45, ал. 7);

9. Обявяване на информация за дейността през предходната година в ЦРЮЛНЦ (Закон за юридическите лица с нестопанска цел  - чл. 46, ал. 1);

10. Заличаване на вписването в ЦРЮЛНЦ на юридическо лице и клон на чуждестранно юридическо лице (Закон за юридическите лица с нестопанска цел - чл. 16 във връзка с чл. 45, ал. 7);

11. Заличаване на вписването в ЦРЮЛНЦ на клон на юридическо лице, регистрирано в Република България (Закон за юридическите лица с нестопанска цел - чл. 16 във връзка с чл. 45, ал. 7; Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието - чл. 9, ал. 1);

12. Издаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България (Наредба № 1 от 15.08.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България издадена от министъра на правосъдието - чл. 2);

13. Продължаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденец в Република България (Наредба № 1 от 15.08.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България издадена от министъра на правосъдието - чл. 2);

14. Вписване в Единния регистър на медиаторите и издаване на удостоверения за вписаните медиатори (Закон за медиацията - чл. 8а, ал. 2);

15. Отписване на лице от Единния регистър на медиаторите (Наредба № 2 от 15.03.2007 г. - чл. 19);

16. Одобряване на организации,  за обучение на медиатори и издаване на заповеди на одобрените обучители (Закон за медиацията - чл. 8, ал. 4);

17. Изготвяне справки, поискани от физически и юридически лица (Закон за юридическите лица с нестопанска цел - чл. 45, ал. 9);

18. Издаване на удостоверение за придобиване на юридическа правоспособност на лица, които са завършили юридическо образование (Закон за съдебната власт - чл. 301, във вр. с чл. 30, т. 8 от Устройствения правилник на Министерство на правосъдието);

19. Издаване удостоверения за установяване наличието на българско гражданство (Закон за българското гражданство - чл. 39);

 

 

20. Приема молби за вписване в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване по чл.113, ал.1, т.2 от Семейния кодекс. Производството се развива по реда на раздел ІІІ, глава ІІ от Наредба № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието;

21. Приема молби за вписване в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина по чл.113, ал.1, т. .3 от Семейния кодекс. Производството се развива по реда на раздел ІV, глава ІІ от Наредба № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието;

22. Приема заявления за издаване на разрешения за осъществяване на посредничество  при международно осиновяване. Производството се развива по реда на глава ІІ от Наредба № 2 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации;

23. Издава писмени съгласия от министъра на правосъдието за осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от лице с обичайно местопребиваване в чужбина по чл.117, ал.1 от Семейния кодекс. Производството се развива по реда глава ІІІ от Наредба № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието;

24. Приемане молби, сигнали и жалби относно дейността на синдиците (Търговски закон - чл. 655, ал. 3; Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците);

25. Приемане молби, сигнали и жалби относно дейността на частните съдебни изпълнители, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, нотариусите и синдиците (Закон за частните съдебни изпълнители - чл. 372, ал. 1, т. 3 и т. 4 и чл. 372, ал. 3 от ЗСВ).

26. Придобиване на квалификация за синдик (Търговски закон - чл. 655, ал. 2, т.7 ;Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците);

27. Изключване от списъка на синдиците по желание на синдика (Търговски закон - чл. 655, ал.2 ;Наредба № 3 ат 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците);

28. Приемане и разглеждане молби за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления).

           

            Комплексни административни услуги, предоставени от Министерство на правосъдието са:

1.      вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;

2.      вписване на клон на юридическо лице, регистрирано в република България в ЦРЮЛНЦ;

3.      вписване на клон чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;


Информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби

Предложенията и сигналите се приемат от служителите във фронт офисите, като могат да бъдат подавани писмено лично, чрез упълномощен представител, електронна поща и лицензиран пощенски оператор.

 

Подаване на заявления за административни услуги и искания за достъп до обществена информация

·          Заявления (образци на формуляри – http://mjs.bg/61/ ) за извършване на административни услуги от администрацията се подават по различни канали, както следва:

- електронна поща;

- факс

- във фронт офисите на адрес: ул. „Славянска" 1, ул. „Аксаков“ 5 и бул. „Дондуков” 2а;

- устно заявяване (http://mjs.bg/61/ );

- чрез лицензиран пощенски оператор.

 

·          Заявления за достъп до обществена информация – http://mjs.bg/2151

 

Основни нормативни актове http://mjs.bg/14/#

 

Проекти на нормативни актове http://mjs.bg/15/

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ