Списък на административните услуги
Министерството на правосъдието, предоставя административни услуги, съгласно утвърдения Списък на унифицираните наименования на административните услуги, както следва:

 1.  Вписване на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;
 2.  Вписване на промени за клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;
 3.  Издаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България;
 4.  Вписване в Регистър на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина;
 5.  Отписване на лице от Единния регистър на медиаторите;
 6.  Издаване на свидетелства за съдимост и справки за съдимостта на лица, родени в чужбина или с неизвестно месторождение;
 7.  Вписване на промени за юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;
 8.  Вписване на клон на юридическо лице, регистрирано в Република България в ЦРЮЛНЦ;
 9.  Вписване на промени за клон на юридическо лице, регистрирано в Република България в ЦРЮЛНЦ;
 10.  Заличаване на вписването в ЦРЮЛНЦ на клон на юридическо лице, регистрирано в Република България;
 11.  Издаване на изрично писмено съгласие или отказ от министъра на правосъдието за осиновяване;
 12.  Продължаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденец в Република България;
 13.  Удостоверяване с "APOSTILLE" актове на съдилищата и нотариусите в съответствие с Декларацията по чл. 6, ал. 1 от Хагската конвенция;
 14.  Заличаване на вписването в ЦРЮЛНЦ на юридическо лице и клон на чуждестранно юридическо лице;
 15.  Одобряване на организации, за обучение на медиатори и издаване на заповеди на одобрените обучители;
 16.  Издаване на удостоверение за придобиване на юридическа правоспособност на лица, които са завършили юридическо образование;
 17.  Разглеждане на заявление за издаване разрешения за посредничество при международно осиновяване;
 18.  Вписване в Единния регистър на медиаторите и издаване на удостоверения за вписаните медиатори;
 19.  Обявяване на информация за дейността през предходната година в ЦРЮЛНЦ;
 20.  Издаване удостоверения за установяване наличието на българско гражданство;
 21.  Вписване на юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;
 22.  Вписване в Регистър на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България;
 23.  Изготвяне справки, поискани от физически и юридически лица;
 24.  Придобиване на квалификация за синдик;
 25.  Изключване от списъка на синдиците по желание на синдика;
 26.  Приемане и разглеждане молби за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ