Антикорупция
В министерство на правосъдието проверките по сигнали и предложения на граждани се извършват от Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията.
Инспекторатът по ЗА осъществява дейността си в съответствие със задачите и функциите, произтичащи от Закона за администрацията, Устройствения правилник на министерство на правосъдието, Правила за организацията на дейността, условията и реда за осъществяване на функциите на Инспектората по ЗА (Правилата), а така също и от други нормативни актове и заповеди на министъра на правосъдието. Инспекторатът е пряко подчинен на министъра на правосъдието, а методическо ръководство и контрол върху дейността му осъществява Главния Инспекторат при Министерски съвет.
Дейността на Инспектората по ЗА се осъществява чрез извършване на пр