Антикорупция
В министерство на правосъдието проверките по сигнали и предложения на граждани се осъществяват от Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията.
Инспекторатът по ЗА осъществява дейността си в съответствие със задачите и функциите, произтичащи от Закона за администрацията, Устройствения правилник на министерство на правосъдието, Правила за организацията на дейността, условията и реда за осъществяване на функциите на Инспектората по ЗА (Правилата), а така също и от други нормативни актове и заповеди на министъра на правосъдието. През настоящата година Правилата са актуализирани по отношение защита на лицата, подаващи сигнали. Инспекторатът е пряко подчинен на министъра на правосъдието, а методическо ръководство и контрол върху дейността му осъществява и дирекция „Главен инспекторат” при Министерски съвет.
Дейността на Инспектората по ЗА се осъществява чрез извършване на проверки по утвърден от министъра на правосъдието годишен план. Освен планови проверки, Инспекторатът извършва и проверки по сигнали на граждани и служители, касаещи дейността на администрацията на МП. Подробно процедурите за разглеждане на постъпилите в Инспектората сигнали и предложения са описани в глава трета от Правилата. С т. 9 от същите са регламентирани възможностите за получаването им:
 • по пощата, като съгласно утвърдена номенклатура на регистрационните индекси в МП, получените сигнали за корупция се завеждат под самостоятелен индекс - № 94 - „буква” - №
 • на обявения за МП горещ телефон за сигнали - 02/987 06 97
 • e-mail:anticorruption@justice.government.bg
 • на електронен адрес на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към МС – чрез дирекция „Главен инспекторат”
 • пощенска кутия за сигнали „Антикорупция”, намираща се в сградата на МП на ул. Славянска № 1
Всички получени сигнали се регистрират в Инспектората по установен ред:
 • регистър на сигнали, получени по пощата – СЖП;
 • регистър на сигнали, получени на електронен адрес – СЖЕ;
 • регистър на сигнали, получени на горещия телефон – СЖТ.
Получените сигнали и жалби се анализират и преценяват от Инспектората по ЗА в рамките на изискванията на закона и на основата на следните критерии:
 • Компетенции и правомощия на Инспектората по ЗА при МП относно посочените данни;
 • Достоверност и надеждност на изложеното;
 • Съдържа ли сигналът достатъчно данни, на базата на които може да се направи основателно предположение за наличието на корупционни действия.
 • Инспекторатът по ЗА в МП не проверява сигнали и жалби, свързани с дейността на органите на съдебната система - съдилища, прокуратура.
За всяка проверка по постъпилите сигнали се изготвя доклад, а с резултатите са уведомени подателите. При констатирани нарушения и слабости и потвърждаване твърденията в сигнала, съответните доклади са предоставени на министъра на правосъдието за сведение и разпореждане.

април 2014 Молби, сигнали и жалби от граждани (бр.) Молби, сигнали и жалби от служители на звеното (бр.) Молби, сигнали и жалби от л. св. /задържани/ осъдени на пробация (бр.) Предложени дисциплинарни наказания (бр.) Наложени дисциплини наказания (бр.)
Национално бюро за правна помощ 00000
Държавно предприятие "Фонд затворно дело"00000
Агенция по вписванията40000
Централен регистър на особените залози00000
Главна дирекция "Охрана"70022
Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"44015400
Дирекция "Канцелария"00000
Дирекция "Управление на човешките ресурси"00000
  55015422
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ