Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
Себра
11.12.2019
Себра
10.12.2019
Себра
09.12.2019
Себра
06.12.2019
Себра
05.12.2019
Себра
04.12.2019
Себра
03.12.2019
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ