Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
Себра
15.07.2019
СЕБРА
12.07.2019
СЕБРА
11.07.2019
СЕБРА
10.07.2019
СЕБРА
09.07.2019
СЕБРА
08.07.2019
СЕБРА
05.07.2019
Себра
04.07.2019
Себра
03.07.2019
Себра
02.07.2019
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ