Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
Себра
31.05.2019
Себра
30.05.2019
Себра
29.05.2019
Себра
28.05.2019
Себра
27.05.2019
Себра
23.05.2019
Себра
22.05.2019
Себра
21.05.2019
Себра
20.05.2019
Себра
17.05.2019
Себра
16.05.2019
Себра
15.05.2019
Себра
14.05.2019
Себра
13.05.2019
Себра
10.05.2019
Себра
09.05.2019
Себра
08.05.2019
Себра
07.05.2019
Себра
03.05.2019
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ