Предварителни обявления
Предварително обявление за строителство - 2014 г., за обществена поръчка с предмет:„Изграждане и пристройка на топла връзка между обособените части на първи етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуваща сграда за нуждите на Административен съд - Видин“.
Предварителни обявления за услуги, доставки и строителство - 2014 г.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ