Процедури
„Извършване на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция на покрив на административна сграда, намираща се в УПИ V, кв. 125, ЦГЧ по плана на гр. Враца, бул. „Демокрация“ № 14“
17.11.2014
„Разработване и внедряване в експлоатация на автоматизирана информационна система „БЮРА СЪДИМОСТ“ по проект „Изграждане и внедряване на Автоматизирана информационна система Бюра съдимост“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, съгласно договор № КС12-33-1/03.12.2013 г.“
29.10.2014
:„Закупуване на компютърна техника, мултифункционална копирна техника, мултимедия за изпълнение на дейностите по проект „Укрепване на правния и институционален капацитет на съдебната система в областта на младежкото правосъдие“ по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо- швейцарската програма за сътрудничество“
30.06.2014
„Имуществено застраховане на сгради и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Министерство на правосъдието”.
30.06.2014
„Извършване на финансови одити за изпълнението на проект Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” по Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество“
30.06.2014
“Анализ и проучване на наличните информационни системи на бюрата по съдимост“ по проект „Изграждане и внедряване на Автоматизирана информационна система Бюра съдимост“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, съгласно договор № КС12-33-1/03.12.2013 г.
30.06.2014
„Изграждане пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуващата сграда за нуждите на административен съд – Видин”, за имот – част от триетажна административна сграда със сутерен, находящ се в гр.Видин, ул.“Цар Симеон Велики № 3“
30.06.2014
Изготвяне на експертна оценка (анализ) за експлоатационно и функционално състояние на съдебните сгради, управлявани от Министерство на правосъдието: Обособена позиция 1 - обхваща съдебните сгради, намиращи се в апелативен район София; Обособена позиция 2 - обхваща съдебните сгради, намиращи се в апелативен райони Варна и Велико Търново; Обособена позиция 3 - обхваща съдебните сгради, намиращи се в апелативен райони Бургас и Пловдив.“
27.06.2014
„Анализ на ефективността на административния механизъм за обезщетяване по глава ІІІ а от ЗСВ“
27.06.2014
“Изготвяне на финансов одит по проект „Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие”, съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, Дирекция „ОПАК” договор № КС12-33-2/03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”
27.06.2014
„Доставка на преносими компютри и друга техника за нуждите на проект NFM - 2013 -BG14 - 3“.
23.06.2014
„Дейности по информация и публичност по проект:„Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие”, съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, Дирекция „ОПАК” договор № КС12-33-2/03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електроннотоуправление”, подприоритет 3.3. „Подобряване обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”
19.06.2014
“Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на част от съществуваща сграда за нуждите на Административен съд – гр. Шумен”
19.06.2014
„Проучване и анализ на действащата нормативна уредба и работните процеси в страните членки на ЕС по проект „Ефективно и прозрачно принудително изпълнение чрез изграждане на Портал на съдебното изпълнение, интегриран с националните и европейските електронни правни системи ”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
30.04.2014
"Проучване и анализ на наличните информационни системи, свързани с принудителното изпълнение и на взаимодействието помежду им" по проект „Ефективно и прозрачно принудително изпълнение чрез изграждане на Портал на съдебното изпълнение, интегриран с националните и европейските електронни правни системи”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
30.04.2014
"Дейности за информация и публичност по проект „Ефективно и прозрачно принудително изпълнение чрез изграждане на Портал на съдебното изпълнение, интегриран с националните и европейските електронни правни системи”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
30.04.2014

Извършване на писмени и устни (симултанен и консекутивен) преводи от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Министерство на правосъдието", с две обособени позиции:
29.04.2014
Извършване на писмени и устни (симултанен и консекутивен) преводи от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Министерство на правосъдието", с две обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Предоставяне на устни преводачески услуги“ и Обособена позиция №2 „Предоставяне на писмени преводачески услуги“
Анализ и проучване на наличните информационни системи в дирекциите „Българско гражданство” и „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания” към Министерство на правосъдието по проект „Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие”, съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, Дирекция „ОПАК” договор № КС12-33-2/03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електроннотоуправление”, подприоритет 3.3. „Подобряване обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”.
29.04.2014
„Дейности по информация и публичност с цел осигуряване и популяризиране целите на проект NFM-2013-BG14-3 на дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ на Министелство на правосъдието по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. с Програмен оператор Министерството на правосъдието по проект - „Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на Конвенцията за правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека” (Проектът), договор 93-00-44/20.02.2013 по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 (НФМ).
10.04.2014
Провеждане на пет специализирани обучения по проект „Повишаване капацитета за работа с представители на медиите и подобряване на комуникационните умения на служителите в Министерството на правосъдието“, по договор № ЦА12-22-68/03.09.2013 г., сключен между МФ и МП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” финансиран договор, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG51PO002/2.2-08
01.04.2014
„Анализ на българското законодателство въз основа на задълженията на България по Конвенцията за правата на човека и основните свободи и практиката на ЕСПЧ и механизъм за предварителен преглед на съответствието на нормативни актове с Конвенцията и практиката на ЕСПЧ“
24.02.2014
Провеждане на специализирани обучения по проект „Подобряване управлението на човешките ресурси в Министерството на правосъдието (МП) и повишаване квалификацията на служителите чрез специализирано обучение“, по договор № ЦА12-22-67/03.09.2013 г., сключен между МФ и МП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” финансиран договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG51PO002/2.2-08.
23.01.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Цялостна логистика на предвидените събития по проект КС11-33-1/29.11.2011г. „Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с ЕИСПП на информационната система на ГДИН"
27.12.2013
„Провеждане на специализирани обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Министерство на правосъдието за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им в областта на информационните технологии и електронното управление”, по договор № ЦА12-22-69/03.09.2013 г., сключен между МФ и МП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, с две обособени позиции.
20.12.2013
„Провеждане на специализирани обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Министерство на правосъдието за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им в областта на информационните технологии и електронното управление”, по договор № ЦА12-22-69/03.09.2013 г., сключен между МФ и МП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Обучение по IT услуги.
Обособена позиция 2: Обучения за ползването на софтуерни продукти на Microsoft.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
16.12.2013
Обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов по проект КС11-33-1/29.11.2011 г. „Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с ЕИСПП на информационната система на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

„Анализ, разработка на планове за действие, вътрешни правила за работа на администрацията, методики за осъществяване на информационен обем, разработка, внедряване и сертифициране на информационна система, както и обучение на служители с цел подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища“, договор №С-11-15-1/25.09.2012г. по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК)
29.11.2013
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализирани обучения за системни и мрежови администратори на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”
26.11.2013
"Проектиране и строително-монтажни и ремонтни работи в обект: “Имот публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, Столична община, район „Красно село”, местност „Лагера”, бул. „Цар Борис ІІІ” 54, представляващ УПИ І, кв. 47 по плана на гр. София”, за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура“.
17.10.2013
Обществена поръчка с предмет: “Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с ЕИСПП на Информационната система на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
15.10.2013
Съобщение за прекратяване на процедура за вълзагане на ОП
14.10.2013
На основание чл 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП с решение №ЛС-07-76/14.10.2013 г. се прекратява процудера за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализирани обучения за системни и мрежови администратори на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” по проект КС11-33-1/29.11.2011г. „Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с ЕИСПП на информационната система на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията".

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=564465&newver=2
Обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит по проект КС11-33-1/29.11.2011 „Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с ЕИСПП на информационната система на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”
04.10.2013
„Анализ, разработка на планове за действие, вътрешни правила за работа на администрацията, методики за осъществяване на информационен обем, разработка, внедряване и сертифициране на информационна система, както и обучение на служители с цел подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища”, договор № С 11-15-1/25.09.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК)
01.10.2013
„Дейности по информация и публичност с цел осигуряване и популяризиране целите на проект № С 11-15-1/25.09.2012 г. на Министерство на правосъдието по Оперативна програма „Административен капацитет” по проект – „Подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища”, договор № С 11-15-1/25.09.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК)
30.09.2013
„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на правосъдието“
24.09.2013
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лицензи за специализирани софтуерни продукти за изпълнението на проект с рег. № КС11-33-1/29.11.2011 г. на Министерството на правосъдието по ОПАК.
19.09.2013
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализирани обучения за системни и мрежови администратори на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”
18.09.2013
Открита процедура с предмет: „Доставка, инсталация и конфигуриране на техническо оборудване“
22.08.2013
Процедурата е по проект: „Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД „Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността” по договор №КС11-33-2/29.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Открита процедура с предмет: Разработване, конфигуриране и внедряване на специализирани софтуерни продукти за нуждите на електронното управление на ГД „Охрана”в три обособени позиции, както следва: Първа обособена позиция: „Разработване, конфигуриране и внедряване на специализирана информационна система за управление в ГД „Охрана”; Втора обособена позиция: „Изграждане на web сайт на ГД „Охрана” и система за вътрешна и външна електронна поща”; Трета обособена позиция: „Изграждане на интерфейси за обмен на информация с Единната информационна система за противодействие на престъпността”.
22.08.2013
Процедурата е по проект: „Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД „Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността” по договор №КС11-33-2/29.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Открита процедура с предмет: „Извършване на дейности за информация и публичност на проект: „Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД „Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността”
22.08.2013
Процедурата е по проект: „Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД „Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността” по договор №КС11-33-2/29.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Открита процедура с предмет: „Материали за осигуряване на публичност и информация, материали и консумативи за семинар и обучение” по проект КС11-33-1/29.11.2011 „Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с ЕИСПП на ИС на ГДИН"
10.05.2013
Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда, за нуждите на Районен съд – Петрич, Районна прокуратура – Петрич, СИС, АВ и ОЗ „Охрана”, находяща се в гр. Петрич, ул. „Лазар Маджаров” № 3
21.02.2013
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Обновяване на информационната система за производството по несъстоятелност, интеграция с други системи, организация на дейността по въвеждане на данни и съпътстващо обучение”
14.02.2013
Закупуване и доставка на преносими компютри за нуждите на служителите на Министерство на правосъдието
08.01.2013
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на сървъри и устройства за съхранение на информация”
17.12.2012
Доставка на хардуерно оборудване и софтуер, провеждане на обучения на ключови ползватели на видеоконферентните технологии по проект JUST/2010/JPEN/AG/1473/EJ-30-CE-0403285/00-37
17.12.2012
„Анализи и техническо задание за доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с ЕИСПП на информационната система на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
06.12.2012
Преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда за нуждите на административен съд - гр. Добрич в УПИ ІV, кв.816 по плана на гр. Добрич" с административен адрес: гр. Добрич, бул. "Трети март" № 5
22.11.2012


Документация за участие
Допълнение № 1 към документацията за участие в открита процедура с предмет: "Преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда за нуждите на административен съд - гр. Добрич в УПИ ІV, кв.816 по плана на гр. Добрич" с административен адрес: гр. Добрич, бул. "Трети март" № 5
Допълнение № 2 към документацията за участие в открита процедура с предмет: "Преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда за нуждите на административен съд - гр. Добрич в УПИ ІV, кв.816 по плана на гр. Добрич" с административен адрес: гр. Добрич, бул. "Трети март" № 5
Допълнение № 3 към документацията за участие в открита процедура с предмет: "Преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда за нуждите на административен съд - гр. Добрич в УПИ ІV, кв.816 по плана на гр. Добрич" с административен адрес: гр. Добрич, бул. "Трети март" № 5
Допълнения № 4 и № 5 към документацията за участие в открита процедура с предмет: "Преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда за нуждите на административен съд - гр. Добрич в УПИ ІV, кв.816 по плана на гр. Добрич" с административен адрес: гр. Добрич, бул. "Трети март" № 5
Допълнение № 6 към документацията за участие в открита процедура с предмет: "Преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда за нуждите на административен съд - гр. Добрич в УПИ ІV, кв.816 по плана на гр. Добрич" с административен адрес: гр. Добрич, бул. "Трети март" № 5
Количествено-стойностни сметки
„Оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор, в т.ч. съставяне на окончателен доклад, осъществяване на контрол по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт на обект: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр.София, бул. Ген. М. Д. Скобелев № 23”
14.11.2012
Документация за участие
Допълнение № 1 към документацията за участие в открита процедура с предмет: „Оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор, в т.ч. съставяне на окончателен доклад, осъществяване на контрол по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт на обект: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр.София, бул. Ген. М. Д. Скобелев № 23”
Допълнение № 2 към документацията за участие в открита процедура с предмет: „Оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор, в т.ч. съставяне на окончателен доклад, осъществяване на контрол по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт на обект: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр.София, бул. Ген. М. Д. Скобелев № 23”
„Изграждане на пристройка на топла връзка между обособените части на първи етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуваща сграда за нуждите на Административен съд – Видин, за имот – част от триетажна административна сграда със сутерен, находящ се в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики №3”
17.10.2012
„Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул. Ген. М. Д. Скобелев № 23”
20.09.2012
Документация за участие
Приложение № 1 – Проект по част Архитектура на електронен носител (CD) във формат .dwg на обект: „НАЦИОНАЛЕН АРМЕЙСКИ КОМПЛЕКС", УПИ I, КВ.368, М.ЗОНА ГГЦ-Г6 IIЧАСТ, ГР.СОФИЯ
Приложение № 2 - Проект по части: Конструкции, ОВК, Пожарогасене(CD) във формат .jpg на обект: „НАЦИОНАЛЕН АРМЕЙСКИ КОМПЛЕКС", УПИ I, КВ.368, М.ЗОНА ГГЦ-Г6 IIЧАСТ, ГР.СОФИЯ
Приложение № 3 - Проект по части: ВиК, Електроинсталации на електронен носител (CD) във формат .jpg на обект: „НАЦИОНАЛЕН АРМЕЙСКИ КОМПЛЕКС", УПИ I, КВ.368, М.ЗОНА ГГЦ-Г6 IIЧАСТ, ГР.СОФИЯ
Допълнения № 1, 2 и 3 към документацията за участие в открита процедура с предмет: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул. Ген. М. Д. Скобелев № 23”
Допълнение № 4 към документацията за участие в открита процедура с предмет: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул. Ген. М. Д. Скобелев № 23”
Допълнение № 5 към документацията за участие в открита процедура с предмет: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул. Ген. М. Д. Скобелев № 23”
Допълнение № 6 към документацията за участие в открита процедура с предмет: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул. Ген. М. Д. Скобелев № 23”
Допълнения № 7 и № 8 към документацията за участие в открита процедура с предмет: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул. Ген. М. Д. Скобелев № 23”
Имуществено застраховане на сгради и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Министерство на правосъдието
20.07.2012
ТИТУЛНА СТРAНИЦА
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
УКАЗАНИЯ
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ
СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА
ТЕХНИЧЕКО ЗАДАНИЕ - ПРОЛОЖЕНИЕ № 3А
СПИСЪК НА ЗАСТРАХОВАНОТО ИМУЩЕСТВО НА МП-ПРИЛОЖЕНИЕ №3Б
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
ЦЕНОВА ОФЕРТА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ДЕКЛАРАЦИЯ - чл. 47, ал. 1 от ЗОП
ДЕКЛАРАЦИЯ - чл. 47, ал. 2 от ЗОП
ДЕКЛАРАЦИЯ - чл. 47, ал. 5 от ЗОП
ДЕКЛАРАЦИЯ - приемане условията в проекта на договор
ДЕКЛАРАЦИЯ - за подизпълнители
ДЕКЛАРАЦИЯ - Запознаване с всички условия и предмета на настоящата поръчка
ДЕКЛАРАЦИЯ - по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Отговор № 1 – на поставен въпрос
Обобщение Сграден Фонд МП 2012
Сектори „АРЕСТИ“ И „ПРОБАЦИИ“
Регистър на недвижимите имоти, предоставени на МП за нуждите на органите на съдебната власт
Регистър на недвижимите имоти - почивни бази, предоставени за нуждите на органите на съдебната власт и заведени в баланса на МП
Регистър на недвижимите имоти, предоставени на МП за нуждите на Следствените отдели
Регистър на недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МП за нуждите на Затвора – гр. Бобов дол
Регистър на недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МП за нуждите на Затвора – гр. Белене
Регистър на недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МП за нуждите на Затвора – гр. Бойчиновци
Регистър на недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МП за нуждите на Затвора – гр. Бургас
Регистър на недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МП за нуждите на Затвора – гр. Ловеч
Регистър на недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МП за нуждите на Затвора – гр. Пазарджик
Регистър на недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МП за нуждите на Затвора – гр. Плевен
Регистър на недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МП за нуждите на Затвора – гр. Пловдив
Регистър на недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МП за нуждите на Затвора – гр. Сливен
Регистър на недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МП за нуждите на Затвора – гр. София
Регистър на недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МП за нуждите на Затвора – гр. Стара загора
Регистър на недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МП за нуждите на Затвора – гр. Варна
Регистър на недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МП за нуждите на Затвора – гр. Враца
Регистър на недвижимите имоти - ведомствени жилища, предоставени на Министерство на правосъдието - централна администрация
Регистър на недвижимите имоти - ведомствени жилища, предоставени на Министерство на правосъдието за нуждите на органите на съдебната власт
Регистър на недвижимите имоти - ведомствени жилища, предоставени на МП, за нуждите на затворите
Регистър на недвижимите имоти - ведомствени жилища, предоставени на МП, за нуждите на ГД "Охрана"
Отговор №2 – на поставени въпроси
Отговор №3 – на поставени въпроси
Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Министерство на правосъдието за сградите находящи се на ул. „Славянска” №1, ул. „Аксаков” №5 и бул. „Дондуков” №2А
25.06.2012
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Министерство на правосъдието за сградите находящи се на ул. „Славянска” №1, ул. „Аксаков” №5 и бул. „Дондуков” №2А
25.06.2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ