Публични покани
„Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието по две обособени позиции.”
25.08.2014
Изработване и разпространение на рекламни клипове за провеждане на информационна кампания относно проблеми на осиновявания на деца в рамките на Европейския съюз т
25.08.2014
„Отпечатване и разпространение на наръчник“
27.06.2014
Дейности по информация и публичност с цел осигуряване и популяризиране целите по проект „Повишаване капацитета за работа с представители на медиите и подобряване на комуникационните умения на служителите в Министерството на правосъдието“, по договор № ЦА12-22-68/03.09.2013 г., сключен между МФ и МП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” финансиран договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG51PO002/2.2-08.
13.06.2014

„Строително – монтажни работи (СМР), оборудване, абонаментна поддръжка, обучение на персонала и изготвяне на документацията за пожароизвестителните инсталации в Министерство на правосъдието с адрес: гр. София, ул. „Славянска“ №1 и ул. „Аксаков“ №5“ с две позиции“
13.06.2014
"Проучване и анализ на действащите системи за съдебно изпълнение в страните членки на ЕС, изследване и обмен на европейски добри практики, свързани с изграждането на портал на съдебното изпълнение" по проект „Ефективно и прозрачно принудително изпълнение чрез изграждане на Портал на съдебното изпълнение, интегриран с националните и европейските електронни правни системи”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
12.06.2014
"Развитие и поддръжка на интернет страницата, която показва информация на гражданите по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления"
05.06.2014
"Изработване на специализирана информационна брошура за правата на гражданите по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления"
22.05.2014
„Изработване и разпространение на рекламни клипове“.
30.04.2014
„Изработване и разпространение на рекламни клипове“.
"Дейности по информация и публичност с цел осигуряване и популяризиране целите на проект „Подобряване управлението на човешките ресурси в Министерството на правосъдието (МП) и повишаване квалификацията на служителите чрез специализирано обучение“, по договор № ЦА12-22-67/03.09.2013 г., сключен между МФ и МП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG51PO002/2.2-08.
30.04.2014
"Проучване и анализ на действащите системи за съдебно изпълнение в страните членки на ЕС, изследване и обмен на европейски добри практики, свързани с изграждането на портал на съдебното изпълнение" по проект „Ефективно и прозрачно принудително изпълнение чрез изграждане на Портал на съдебното изпълнение, интегриран с националните и европейските електронни правни системи”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
29.04.2014
„Избор на сервиз за извънгаранционно поддържане и ремонт на автомобилите на Министерство на правосъдието”
28.04.2014
„Избор на сервиз за извънгаранционно поддържане и ремонт на автомобилите на Министерство на правосъдието”
„Дейности свързани с осигуряване на публичност по проект: „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Министерство на правосъдието за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им в областта на информационните технологии и електронното управление”, по договор № ЦА12-22-69/03.09.2013 г., сключен между МФ и МП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК.
22.04.2014
„Дейности свързани с осигуряване на публичност по проект: „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Министерство на правосъдието за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им в областта на информационните технологии и електронното управление”, по договор № ЦА12-22-69/03.09.2013 г., сключен между МФ и МП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК.
"Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Преустройство и основен ремонт на съществуващата обществена сграда на пл. „Акад. Н. Хайтов“ № 8, гр. Асеновград, за нуждите на съдебната власт"
22.04.2014
„Обслужване на работещите в министерство на правосъдието от служба по трудова медицина, което да включва и офталмологични прегледи в съответствие с изискванията на чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд”
02.04.2014
„Обслужване на работещите в министерство на правосъдието от служба по трудова медицина, което да включва и офталмологични прегледи в съответствие с изискванията на чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд”
„Логистика, наем на помещение и оборудване за кръглата маса, конференцията и семинара” по Специфична цел 1 на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” в рамките на Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество
18.03.2014
„Провеждане на Конференция на тема: Интегритет на магистратите"
18.03.2014
Извършване на одит на проект: “Подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища“ по договор №С11-15-1/25.09.2012 г.
27.12.2013
Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”
06.12.2013
Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”
„Ремонт и допълване на сигнално-охранителните системи СОТ сградите на Министерство на правосъдието – гр. София, ул. „Славянска” № 1 и „Аксаков” № 5, актуализиране на екзекутивна документация, въвеждане на системите в експлоатация, обучение на потребителите и сервизна поддръжка“
19.11.2013
„Изготвяне на окончателен одитен доклад по проект: „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”.
17.09.2013
"Оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор, в т.ч. съставяне на окончателен доклад, осъществяване на контрол по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт на обект: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда, за нуждите на Районен съд – Петрич, Районна прокуратура – Петрич, СИС, АВ и ОЗ „Охрана”, находяща се в гр. Петрич, ул. „Лазар Маджаров” № 3“
28.08.2013
услуга
Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието по две обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1 „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието”. Обособена позиция № 2 „Извършване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието”.
09.08.2013
„Мероприятия по отводняване на сутеренните помещения на съществуващи сгради, находящи се на бул. „Цар Борис III” №54 за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура и вертикална планировка''
19.06.2013
„Мероприятия по отводняване на сутеренните помещения на съществуващи сгради, находящи се на бул. „Цар Борис III” №54 за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура и вертикална планировка''

„Ремонт и допълване на сигнално- охранителните системи СОТ и системите за видеонаблюдение в сградите на Министерство на правосъдието – гр. София, ул. „Славянска” № 1 и „Аксаков” № 5, актуализиране на екзекутивна документация, въвеждане на системите в експлоатация, обучение на потребителите и сервизна поддръжка”, с две обособени позиции: За Обособена позиция № 1 – „Ремонт и допълване на сигнално-охранителните системи СОТ в сградите на Министерство на правосъдието – гр. София, ул. „Славянска” № 1 и „Аксаков” № 5, актуализиране на екзекутивна документация, въвеждане на системите в експлоатация, обучение на потребителите и сервизна поддръжка” - Позиция № 2 – „Ремонт и допълване на системите за видеонаблюдение в сградите на Министерство на правосъдието – гр. София, ул. „Славянска” № 1 и „Аксаков” № 5, актуализиране на екзекутивна документация, въвеждане на системите в експлоатация, обучение на потребителите и сервизна поддръжка”.
13.06.2013
Извършване на задължителен одит на проект: „Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД „Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността” по договор № КС11-33-2/29.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
23.05.2013
Упражняване на строителен надзор, съставяне на технически паспорт, извършване на инвеститорски контрол и изпълнение на контрол по безопасност и здраве в строителния процес на обект „Преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда за нуждите на АС -гр. Добрич в УПИ ІV, кв. 816 по плана на гр. Добрич
26.04.2013
„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на правосъдието“
26.03.2013
Документация за участие в публична покана
Ремонт и допълване на сигнално- охранителните системи СОТ и системите за видеонаблюдение в сградите на Министерство на правосъдието – гр. София, ул. „Славянска” № 1 и „Аксаков” № 5, актуализиране на екзекутивна документация, въвеждане на системите в експлоатация, обучение на потребителите и сервизна поддръжка”, с две обособени позиции
04.03.2013
Предмет на обществената поръчка: „Упражняване на инвеститорски контрол на обект: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр.София, бул. Ген. М. Д. Скобелев № 23”
31.01.2013
Упражняване на строителен надзор, в т.ч. съставяне на окончателен доклад, осъществяване на контрол на безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт на обект: ”Изграждане на пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуващата сграда за нуждите на Административен съд - Видин за имот УПИ I -959, кв. 266а, по плана на гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики № 3
07.01.2013
Изработване на инвестиционен проект за обект: Съдебна палата – гр. София, бул. Витоша № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле”), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на І-ви сутерен (откъм ул. „Алабин”) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения
05.12.2012
Доставка, демонтаж на старите батерии и монтаж на 99 броя новозакупени батерии за UPS
29.10.2012
Изготвяне на идеен проект (ИП) и работен проект (РП) за обект: Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на част от съществуваща сграда за нуждите на административен съд – гр. Шумен
11.10.2012
Разработване на документации (в това число технически задания) за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) по проект: „Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД „Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността
17.08.2012
Оценяване на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор, в т.ч. съставяне на окончателен доклад, осъществяване на контрол по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт на обект: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на съществуващи сгради в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №54 за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура
13.08.2012
Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на МП по две обособени позиции
20.07.2012
Обслужване на работещите в Министерство на правосъдието от служба по трудова медицина, което да включва и офталмологични прегледи в съответствие с изискванията на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
25.06.2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ