Стратегии и концепции
Пътна карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета с РМС 299 от 22 април 2016 г
Отчет за изпълнението на АС и ПК към 31 декември 2018 г.
Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, одобрена от НС на 21.01.2015 г
Актуализирана пътна карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета с РМС 268 от 09 май 2019 г
Годишен отчет за дейността на Съвета за 2017 г.
Годишен отчет за дейността на Съвета за 2018 г.
ПМС №3 от 2016 г. за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Годишен отчет за дейността на Съвета за 2016 г.
Актуализирана пътна карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета с РМС 268 от 09 май 2019 г.
Пътна карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета с РМС 299 от 22 април 2016 г.
Отчет на изпълнението за 2016 г. на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Отчет на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система януари-юни 2017 г.
Пътни карти по изпълнение стратегия за развитие на съдебната реформа
Функциониране на съдебната система, натовареност с дела и преглед на разходите (2008 - 2014 г.)
Judicial Performance, Caseload and Expenditure Review (2008-2014)
АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА - приета на 17.12.2014 г. от МС (БГ)
АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА - приета на 17.12.2014 г. от МС (EN)
АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА - приета на 17.12.2014 г. от МС (DE)
Становище на ВСС относно Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
Становище по стратегията за реформата в съдебната система от г-н Ясен Тодоров – член на Висшия съдебен съвет
Становище по стратегията за реформата от Българска съдийска асоциация
Становище по стратегията за реформата в съдебната система от Окръжен съд – Благоевград
Становище по стратегията за реформата в съдебната система от съдия от Окръжен съд – Бургас
Становище по стратегията за реформата в съдебната система от представител на граждански организации
Становище по стратегията за реформата в съдебната система от Сефита
Становище по стратегията за реформата в съдебната система от районен съд Нови пазар
Становище на прокуратурата на Република България относно Стратегията за съдебна реформа
Становище на ВКС относно Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА - представеният проект на актуализирана Стратегия за съдебна реформа и разработеният по стратегически цели План за действие в изпълнение на Стратегията са публикувани в раздел „Министерство“, рубрика „Стратегически документи“. Очакваме бележки, коментари и предложения по работните варианти на документите на e-mail адрес: strategy@justice.government.bg
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ В СЕКТОР „ПРАВОСЪДИЕ” 2014-2020 г.
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ РЕШЕНИЕ №531/21.07.2014 г ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ В СЕКТОР „ПРАВОСЪДИЕ” 2014-2020 г.
ПРИОРИТЕТИ И ЗАДАЧИ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Оценка на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС - Таблица Минало, Мария Йорданова, Димитър Марков
Доклад за оценка на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС - Велислава Делчева
Оценка на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС - Таблица Бъдеще, Мария Йорданова, Димитър Марков
Доклад за оценка на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС - Електронно правосъдие, Мария Йорданова, Димитър Марков
Доклад за оценка на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС - Наказателна политика, Мария Йорданова, Димитър Марков
Оценка на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС - Таблица Минало, Иванка Иванова
Оценка на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС - Таблица Бъдеще, Иванка Иванова
Доклад за оценка на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС - Материални ресурси, качество и достъп до правосъдие, Иванка Иванова
Оценка на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС - Таблица Бъдеще, Велислава Делчева
Оценка на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС - Таблица Минало, Велислава Делчева
Пътна карта за изпълнение на концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето
Основни насоки в дейността на Министерство на правосъдието 2009 – 2011 г.
Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС
Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето
Концепция за Наказателната политика на Република България за периода 2010 - 2014 г.
Архив
Единна национална стратегия за противодействие на престъпността /одобрена с решение № 362 на МС от 22.07.1998 г./
Актуализирана Национална стратегия за противодействие на престъпността с акцент върху противодействието срещу тежките криминални прояви и Мерки за гарантиране на сигурността и спокойствието на българските граждани, приета от МС и одобрена с Решение на Народното събрание от 30 януари 2004 г.
Концепция за наказателна политика и за разработване на нов Наказателен кодекс, одобрена с Решение № 586 на МС от 7 юли 2009 г.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ