КАК СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ

Образец на заявление за достъп до обществена информация

Къде се подава заявлението?
Заявленията се подават лично, по пощата или по електронната поща
Лично – в деловодството на министерството на адрес
София, ул."Славянска"1

По пощата – на адрес
1040 София, ул."Славянска"1

По електронната поща
priemna@justice.government.bg

Звено, което приема заявленията
Дирекция „Канцелария“

Уточнение! Съгласно чл. 41ж, ал. 5, т. 1 от ЗДОИ размерът на таксите, събиран от държавен орган се определя с тарифа от Министерския съвет. Към момента такава не е приета.
Съгласно § 32, ал. 1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗДОИ органите на изпълнителната власт в срок от три месеца от влизането в сила на този закон публикуват информация по чл. 15, ал. 1 и 4 при спазване на изискванията по чл. 15а, ал. 2, с изключение на информацията за таксите по чл. 41ж, която се публикува в срок до един месец след обнародването на тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 1 или публикуването на тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 3.

ЗАКОНОВА РАМКА

ЗАКОН за достъп до обществена информация

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация.

Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Министерство на правосъдието

Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Министерство на правосъдието


Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на  информацията

Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

Списък на разрешените вещи и предмети, които лишените от свобода могат да държат при себе си и да ползват


Достъп до публичните регистри:

1.         Централен регистър на особените залози

2.         Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност

3.         Единен регистър на медиаторите

4.         Проверка на удостоверяване с Апостил на документи за чужбина

5.         Централно бюро – Съдимост

6.         Списък на синдиците

7.         Складов регистър при публичен склад


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Министерство на правосъдието през 2017 г.

Информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор

Списък на издадените от министъра на правосъдието актове за изпълнение на неговите правомощия в областта на човешките ресурси

ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И СЛУЖЕБНА ТАЙНА

РАЗСЕКРEТЕНИ ДОКУМЕНТИ

Протокол-опис

КОНТАКТИ

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018 г.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ