Министерството на правосъдието финализира резултатите от

самооценката по CAF

 

Министерство на правосъдието (МП) продължава въвеждането на инструмента за организационно съвършенство CAF.

Като съществен етап от внедряването на инструмента CAF, определената работна група в министерството изготви „Доклад от проведена самооценка по CAF на Министерството на правосъдието за периода 2017 г. – 2018 г.“. Оценката е извършена по 9-те критерия и 28-те подкритерия на модела CAF въз основа на документи и доказателства, относими към въведените критерии.

Докладът съдържа подробно представяне на общата организационна картина в рамките на МП. В него са отразени резултатите от анализа на вътрешната среда. Идентифицирани са 142 силни страни на организационното поведение, отразени са 79 области за подобрение и са посочени мерките за организационно усъвършенстване, които би следвало да бъдат предприети. Всички те са дефинирани в резултат на изследване на доказателствата (стратегически документи, годишни доклади, отчети, анализи, доклади от извършени проверки на контролни органи вътре и извън организацията, документи от системите за финансово управление и контрол, административни актове, текущи доклади, анкети, справки и др.) и обективното им сравнение със заложените в модела CAF критерии и подкритерии.


Анкета


Доклад  от проведена самооценка по CAF

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ