Правомощия и отговорности
Въз основа на Конституцията на Република България и в изпълнение на законите министърът:

1. осъществява взаимодействието между съдебната власт и изпълнителната власт;

2. ръководи дейността по изработването на проекти на закони и на подзаконови нормативни актове, свързани със съдебната система и с дейностите, които са в рамките на неговите правомощия, както и по изработването на становища по законопроекти и по проекти на подзаконови нормативни актове, изготвени от други централни органи на изпълнителната власт;

3. участва в организирането на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;

4. управлява имуществото на съдебната власт;

5. предлага проект на бюджет на съдебната власт и го внася за обсъждане във Висшия съдебен съвет;

6. осъществява ръководство и контрол на дейността по охрана на органите на съдебната власт;

7. осъществява дейности, свързани с държавните и частните съдебни изпълнители, с нотариусите, съдиите по вписванията и със синдиците;

8. ръководи дейността по подготовката на проекти на международни договори в правната област и контролира изпълнението им;

9. представлява Република България на заседанията на Съвета на Европейския съюз във формат "Правосъдие и вътрешни работи" в частта "Правосъдие";

10. ръководи и контролира подготовката на материали от негова компетентност, които се представят пред институциите на Европейския съюз;

11. координира дейността на всички органи и институции в Република България по въпросите, свързани с Механизма за сътрудничество и оценка;

12. осъществява диалог с Европейската комисия, с министри, с органи и институции на държавите членки и други по Механизма за сътрудничество и оценка чрез Министерството на външните работи;

13. ръководи Междуведомствения координационен екип за изпълнение на показателите за напредък (benchmarks), определени с Решението на Европейската комисия от 13 декември 2006 г. по прилагането на Механизма за сътрудничество и оценка, както и на препоръките, определени в редовните доклади на Европейската комисия, относно напредъка на Република България по Механизма за сътрудничество и оценка;

14. ръководи и контролира дейността по провеждането на експертните мисии на Европейската комисия за оценка на напредъка на страната;

15. ръководи дейността по изработването и внася за разглеждане от Министерския съвет проекти на актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз в областите от неговата компетентност;

16. осъществява международното правно сътрудничество и международната правна помощ по въпроси от неговата компетентност;

17. дава становище, изразява съгласие, съответно несъгласие, от името на Република България, когато такова е поискано, за приемане на други държави за членове на международни органи и организации или за присъединяване на държави към международни актове, когато Министерството на правосъдието е посочено за централен орган по силата на устройствените актове на международните органи или организации или по силата на разпоредби на международните актове;

18. определя критериите и процедурата за провеждане на избора на кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека в съответствие с чл. 21 и 23 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и организира провеждането му; обявлението за провеждане на избора се обнародва в неофициалния раздел на "Държавен вестник";

19. организира и провежда процедурата за избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд в съответствие с Постановление № 214 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд (обн., ДВ, бр. 76 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.; попр., бр. 15 от 2011 г.);

20. ръководи дейностите, свързани с международното осиновяване по Семейния кодекс, и осъществява функциите, възложени на министерството като централен орган по международните конвенции в областта на международното осиновяване и закрилата на децата;

21. осъществява общо ръководство и контрол върху дейността по изпълнение на наказанията;

22. създава и преобразува местата за лишаване от свобода - затвори, поправителни домове, затворнически общежития и следствени арести;

23. ръководи и контролира инвестиционната дейност в министерството и в съдебната система;

24. разработва, координира и провежда държавната политика в областта на правната помощ;

25. упражнява правомощията, които са му определени в Закона за особените залози;

26. упражнява правомощията, които са му определени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

27. упражнява правомощията, които са му определени в Закона за медиацията, като поддържа и води Единния регистър на медиаторите;

28. упражнява правомощията, които са му определени в Закона за българското гражданство (ЗБГ);

29. упражнява правомощията, които са му определени в Закона за държавния печат и националното знаме на Република България;

30. упражнява правомощията, които са му определени в Закона за кадастъра и имотния регистър;

31. определя целите на министерството, въвежда система за идентифициране на рисковете за постигане на целите и въвежда адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

32. ръководи дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка и защита при бедствия, утвърждава и упражнява контрол при разработването на плановете за работа във военно време и при защита от бедствия в министерството;

33. създава работни групи за изработване проекти на актове или за предлагане на решения на конкретен проблем, който е в рамките на неговите правомощия;

34. утвърждава правила за деловодната дейност и документооборота в министерството;

35. изпълнява други функции, определени със закон или с постановление на Министерския съвет.

Приемно време за граждани: всеки последен петък от календарния месеца - от 14,00 часа до 16,00 часа.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ