Зинаида Златанова: Да се вгледаме в достойнствата на днешната Конституция

От нас, юристите, зависи утвърждаването на демократичните постижения, правата на гражданите и независимостта при вземането на решения. Затова не случайно денят на подписването на Търновската конституция – първата демократична и модерна конституция на България, е избран и за ден на българския юрист. С тези думи заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова се обърна към всички, които честват днес, 16 април, Деня на Конституцията и юриста.

Проект на Наказателен кодекс
Очакваме Вашите мнения, коментари, предложения на адрес nk@justice.government.bg.
Електронно свидетелство за съдимост
За да подадете заявление за издаване на електронно свидетелство съдимост или да достъпите Вашите заявления и свидетелства, Ви е необходим квалифициран електронен подпис за физическо лице.
Антикорупция - горещ телефон
Получените сигнали и предложения се обработват от държавни служители, които имат достъп до работа с класифицирана информация, ниво "СТРОГО СЕКРЕТНО".
Агенция по вписванията
Агенцията по вписванията е създадена на 31 юли 2004 г. От създаването си получава правомощия да води имотния регистър, а по-късно - Търговския регистър, Булстат и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите.
Национално бюро за правна помощ
Националното бюро за правна помощ е създадено със Закон за правната помощ. Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ (НБПП) и адвокатските съвети.
Административни услуги
Министерството на правосъдието гарантира спазването на общите стандарти за качество на административното обслужване в държавната администрация.
Държавно предприятие
”Фонд затворно дело”
ДП ”Фонд затворно дело” осъществява управление на дейностите, свързани с подобряване на условията за изпълнение на наказанието лишаване от свобода, повишаване обхвата на трудовата заетост на лишените от свобода.

виж повече
Подпомагане на
пострадали от престъпления
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления е създаден по силата на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

виж повече
Кариери
Конкурси за незаети длъжности по служебно и трудово правоотношение.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ