Обяви
Информация за възникнало задължение за разкриване на информация пред КФН
14.09.2016
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), публикуван в Държавен вестник бр.42 от 03.06.2016 г. се създаде нова разпоредба - § 1 д от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗППЦК. Съгласно ал.1 на тази норма, разпоредбите на глава шеста „а“ Разкриване на информация от ЗППЦК се прилагат и за лицата чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл.62, ал.3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
Независимо от обстоятелството, че за търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала са налице задължения за предоставяне на информация съгласно други нормативни актове, разпоредбите на §д от ДР на ЗППЦК е самостоятелно правно основание за публично разкриване на регулирана информация пред Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността.
Решение №788 от 28.11.2014 г.
08.12.2014
Решение №788 от 28.11.2014 г. на Министерски съвет за разплащане на разпоредители с бюджет по договори
Р Е Ш Е Н И Е №788/28.11.2014 г. на Министерския съвет за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори
05.12.2014
Сключен договор №93-00-421 от 07.11.2014г., между Министерство на правосъдието и "КОНТРАКС” АД с предмет: "Придобиване на права за ползване на Антивирусен софтуер с 250 лиценза за локални станции и сървърни конфигурации"
02.12.2014
Сключен договор №93-00-452 от 28.11.2014г., между Министерство на правосъдието и „ПР 2” ЕООД с предмет: „Изработване и разпространение на рекламни клипове за провеждане на информационна кампания относно проблеми на осиновявания на деца в рамките на Европейски съюз ”
28.11.2014
Сключен договор №93-00-449 от 21.11.2014г., между Министерство на правосъдието и „МДЦ Кристал” АД с предмет: "Извършване на медицински прегледи на служителите и работниците в Министерство на правосъдието“.
24.11.2014
"Възстановяване и ремонт на външни стъпала на сградата на съдебната палата- гр. Търговище в УПИ I, ПИ 73626.507.238.1, кв. 106 по плана на гр. Търговище”.
24.11.2014
сключен договор с 93-00-448/21.11.2014 г. между министерство на правосъдието и ДП „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“ за поръчка по реда на чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП с предмет: "Възстановяване и ремонт на външни стъпала на сградата на съдебната палата- гр. Търговище в УПИ I, ПИ 73626.507.238.1, кв. 106 по плана на гр. Търговище”.
Сключен договор №93-00-436 от 17.11.2014г., между Министерство на правосъдието и „ХМИ” ЕООД с предмет: "Доставка на хигиенни и санитарни материали за нуждите на МП-ЦУ“.
18.11.2014
Становище от Агенцията по обществени поръчки
11.11.2014
"Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на част от съществуваща сграда за нуждите на Административен съд – гр. Шумен“
10.11.2014
Уведомяваме Ви, че на 12.11.2014 год., в 14:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на част от съществуваща сграда за нуждите на Административен съд – гр. Шумен“.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
„Изграждане пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуващата сграда за нуждите на административен съд – Видин”, за имот – част от триетажна административна сграда със сутерен, находящ се в гр.Видин, ул.“Цар Симеон Велики № 3“
07.11.2014
Уведомяваме Ви, че на 10.11.2014 год., в 14:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуващата сграда за нуждите на административен съд – Видин”, за имот – част от триетажна административна сграда със сутерен, находящ се в гр.Видин, ул.“Цар Симеон Велики № 3“.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Сключен договор № 93-00-404 от 27.10.2014 г., между Министерство на правосъдието и „СИТЕВ ПРОЕКТ” ЕООД с предмет: „Проектиране на пристройка „Външно стълбище“ към съществуваща сграда /бивша сграда на „ДЗИ“ и „ОББ“/ в гр. Нова Загора, ул.“Ал. Стамболийски“№1 за нуждите на РС гр. Нова Загора”
04.11.2014
Становище от Агенцията по обществени поръчки
31.10.2014
"Подготовка и сертификация на технически задания за електронни регистри към дирекция „Българско гражданство“ и дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания". съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, дирекция „ОПАК” договор № КС12-33-2/03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”
29.10.2014
На 29.10.2014 г. възложителят е сключил договор №93-00-411 от 29.10.2014г. с дружеството „Полиинт“ ООД за процедура по реда на чл.15, ал.5, т.2 с предмет: "Подготовка и сертификация на технически задания за електронни регистри към дирекция „Българско гражданство“ и дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания". съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, дирекция „ОПАК” договор № КС12-33-2/03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”
“Изготвяне на финансов одит по проект „Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие”, съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, Дирекция „ОПАК” договор № КС12-33-2/03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”
13.10.2014
Уведомяваме Ви, че на 14.10.2014 год., в 12:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на финансов одит по проект „Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие”, съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, Дирекция „ОПАК” договор № КС12-33-2/03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
“Анализ и проучване на наличните информационни системи на бюрата по съдимост“ по проект „Изграждане и внедряване на Автоматизирана информационна система Бюра съдимост“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, съгласно договор № КС12-33-1/03.12.2013 г.
09.10.2014
Уведомяваме Ви, че на 10.10.2014 год., в 15:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Анализ и проучване на наличните информационни системи на бюрата по съдимост“ по проект „Изграждане и внедряване на Автоматизирана информационна система Бюра съдимост“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, съгласно договор № КС12-33-1/03.12.2013 г.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
: „Извършване на финансови одити за изпълнението на проект Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” по Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество
25.09.2014
Уведомяваме Ви, че на 26.09.2014 год., в 13:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Извършване на финансови одити за изпълнението на проект Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” по Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
„Имуществено застраховане на сгради и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Министерство на правосъдието”
17.09.2014
Уведомяваме Ви, че на 18.09.2014 год., в 15:30 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Имуществено застраховане на сгради и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Министерство на правосъдието”.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
„Закупуване на компютърна техника, мултифункционална копирна техника, мултимедия за изпълнение на дейностите по проект „Укрепване на правния и институционален капацитет на съдебната система в областта на младежкото правосъдие“ по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо- швейцарската програма за сътрудничество“
16.09.2014
Уведомяваме Ви, че на 19.09.2014 год., в 13:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на компютърна техника, мултифункционална копирна техника, мултимедия за изпълнение на дейностите по проект „Укрепване на правния и институционален капацитет на съдебната система в областта на младежкото правосъдие“ по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо- швейцарската програма за сътрудничество“. При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
„Проучване и анализ на действащата нормативна уредба и работните процеси в страните членки на ЕС по проект „Ефективно и прозрачно принудително изпълнение чрез изграждане на Портал на съдебното изпълнение, интегриран с националните и европейските електронни правни системи”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на ОПАК
10.09.2014
Уведомяваме Ви, че на 11.09.2014 год., в 15:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проучване и анализ на действащата нормативна уредба и работните процеси в страните членки на ЕС по проект „Ефективно и прозрачно принудително изпълнение чрез изграждане на Портал на съдебното изпълнение, интегриран с националните и европейските електронни правни системи”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на ОПАК.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
"Проучване и анализ на наличните информационни системи, свързани с принудителното изпълнение и на взаимодействието помежду им" по проект „Ефективно и прозрачно принудително изпълнение чрез изграждане на Портал на съдебното изпълнение, интегриран с националните и европейските електронни правни системи”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на ОПАК
09.09.2014
Уведомяваме Ви, че на 10.09.2014 год., в 12:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проучване и анализ на наличните информационни системи, свързани с принудителното изпълнение и на взаимодействието помежду им" по проект „Ефективно и прозрачно принудително изпълнение чрез изграждане на Портал на съдебното изпълнение, интегриран с националните и европейските електронни правни системи”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на ОПАК.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
"Дейности за информация и публичност по проект „Ефективно и прозрачно принудително изпълнение чрез изграждане на Портал на съдебното изпълнение, интегриран с националните и европейските електронни правни системи”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
09.09.2014
Уведомяваме Ви, че на 10.09.2014 год., в 10:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Дейности за информация и публичност по проект „Ефективно и прозрачно принудително изпълнение чрез изграждане на Портал на съдебното изпълнение, интегриран с националните и европейските електронни правни системи”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
"Извършване на писмени и устни (симултанен и консекутивен) преводи от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Министерство на правосъдието", с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Предоставяне на устни преводачески услуги“ и Обособена позиция №2 „Предоставяне на писмени преводачески услуги“
29.08.2014
Уведомяваме Ви, че на 02.09.2014 год., в 13:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на писмени и устни (симултанен и консекутивен) преводи от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Министерство на правосъдието", с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Предоставяне на устни преводачески услуги“ и Обособена позиция №2 „Предоставяне на писмени преводачески услуги“
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
„Анализ и проучване на наличните информационни системи в дирекциите „Българско гражданство” и „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания” към Министерство на правосъдието по проект „Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие”
14.07.2014
Уведомяваме Ви, че на 16.07.2014 год., в 13:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Анализ и проучване на наличните информационни системи в дирекциите „Българско гражданство” и „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания” към Министерство на правосъдието по проект „Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие”.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
„Отпечатване и разпространение на наръчник“
08.07.2014
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 11.07.2014 год., в 14:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите предложения на участниците подали оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 с предмет: „Отпечатване и разпространение на наръчник“
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Провеждане на пет специализирани обучения по проект „Повишаване капацитета за работа с представители на медиите и подобряване на комуникационните умения на служителите в Министерството на правосъдието“, по договор № ЦА12-22-68/03.09.2013 г., сключен между МФ и МП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” финансиран договор, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“
08.07.2014
Уведомяваме Ви, че на 11.07.2014 год., в 11:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на пет специализирани обучения по проект „Повишаване капацитета за работа с представители на медиите и подобряване на комуникационните умения на служителите в Министерството на правосъдието“, по договор № ЦА12-22-68/03.09.2013 г., сключен между МФ и МП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
„Дейности по информация и публичност с цел осигуряване и популяризиране целите на проект NFM-2013-BG14-3 на дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ на Министелство на правосъдието по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. с Програмен оператор Министерството на правосъдието по проект - „Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на Конвенцията за правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека” (Проектът), договор 93-00-44/20.02.2013 по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 (НФМ)“
13.06.2014
Уведомяваме Ви, че на 17.06.2014 год., в 11:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Дейности по информация и публичност с цел осигуряване и популяризиране целите на проект NFM-2013-BG14-3 на дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ на Министелство на правосъдието по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. с Програмен оператор Министерството на правосъдието по проект - „Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на Конвенцията за правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека” (Проектът), договор 93-00-44/20.02.2013 по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 (НФМ)“
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
„Анализ на българското законодателство въз основа на задълженията на България по Конвенцията за правата на човека и основните свободи и практиката на ЕСПЧ и механизъм за предварителен преглед на съответствието на нормативни актове с Конвенцията и практиката на ЕСПЧ“
02.06.2014
Уведомяваме Ви, че на 04.06.2014 год., в 11:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Анализ на българското законодателство въз основа на задълженията на България по Конвенцията за правата на човека и основните свободи и практиката на ЕСПЧ и механизъм за предварителен преглед на съответствието на нормативни актове с Конвенцията и практиката на ЕСПЧ“
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Процедура по реда на чл. 93б от ЗОП във връзка с рамково споразумение № С-58/ 11.12.2013 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали” по Обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки”, сключено от Централния орган за обществени поръчки след проведена процедура за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Постановление № 112 на МС от 04.06.2010 г., с цел сключване на договор с предмет: „Доставка на канцеларски материали /пликове и бланки/ за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация“
09.04.2014
Уведомяваме Ви, че на 11.04.2014 г. от 16,00 часа, Министерство на правосъдието, ул. „Славянска” № 1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в процедура по реда на чл. 93б от ЗОП за сключване договор с предмет: „Доставка на канцеларски материали /пликове и бланки/ за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация“.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
09.04.2014
„Провеждане на специализирани обучения по проект „Подобряване управлението на човешките ресурси в Министерството на правосъдието (МП) и повишаване квалификацията на служителите чрез специализирано обучение“, по договор № ЦА12-22-67/03.09.2013 г., сключен между МФ и МП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” финансиран договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG51PO002/2.2-08”
26.03.2014
Уведомяваме Ви, че на 28.03.2014 год., в 11:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Провеждане на специализирани обучения по проект „Подобряване управлението на човешките ресурси в Министерството на правосъдието (МП) и повишаване квалификацията на служителите чрез специализирано обучение“, по договор № ЦА12-22-67/03.09.2013 г., сключен между МФ и МП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” финансиран договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG51PO002/2.2-08”
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на правосъдието-Централна администрация“ със срок на действие до 31.12.2014 г., сключено от Централния орган за обществени поръчки след проведена процедура за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Постановление № 112 на МС от 04.06.2010 г., с цел сключване на договор с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация “
13.03.2014
Уведомяваме Ви, че на 17.03.2014 г. от 11,00 часа, Министерство на правосъдието, ул. „Славянска” № 1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в процедура по реда на чл. 93б от ЗОП за сключване договор с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на правосъдието-Централна администрация“ за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация”.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
„Провеждане на специализирани обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Министерство на правосъдието за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им в областта на информационните технологии и електронното управление”, по договор № ЦА12-22-69/03.09.2013 г., сключен между МФ и МП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, с две обособени позиции:
11.03.2014
Уведомяваме Ви, че на 14.03.2014 год., в 11:00 часа, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, в заседателната зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на специализирани обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Министерство на правосъдието за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им в областта на информационните технологии и електронното управление”, по договор № ЦА12-22-69/03.09.2013 г., сключен между МФ и МП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, с две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение по IT услуги.
Обособена позиция 2: Обучения за ползването на софтуерни продукти на Microsoft.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
„Анализ, разработка на планове за действие, вътрешни правила за работа на администрацията, методики за осъществяване на информационен обем, разработка, внедряване и сертифициране на информационна система, както и обучение на служители с цел подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища”, договор № С 11-15-1/25.09.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК)
25.02.2014
На 27.02.2014 год., в 14:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Анализ, разработка на планове за действие, вътрешни правила за работа на администрацията, методики за осъществяване на информационен обем, разработка, внедряване и сертифициране на информационна система, както и обучение на служители с цел подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища”, договор № С 11-15-1/25.09.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК)”

При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
“Дейности по информация и публичност с цел осигуряване и популяризиране целите на проект № С 11-15-1/25.09.2012 г. на Министерство на правосъдието по Оперативна програма „Административен капацитет” по проект – „Подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища”
16.01.2014
На 21.01.2014 год., в 11:00 часа, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, в заседателната зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Дейности по информация и публичност с цел осигуряване и популяризиране целите на проект № С 11-15-1/25.09.2012 г. на Министерство на правосъдието по Оперативна програма „Административен капацитет” по проект – „Подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища”
„Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили”
12.12.2013
„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на правосъдието“.
11.12.2013
на 13.12.2013 год., в 12:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на правосъдието“.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
"Проектиране и строително-монтажни и ремонтни работи в обект: “Имот публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, Столична община, район „Красно село”, местност „Лагера”, бул. „Цар Борис ІІІ” 54, представляващ УПИ І, кв. 47 по плана на гр. София”, за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура“
05.12.2013
На 09.12.2013 год., в 11:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране и строително-монтажни и ремонтни работи в обект: “Имот публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, Столична община, район „Красно село”, местност „Лагера”, бул. „Цар Борис ІІІ” 54, представляващ УПИ І, кв. 47 по плана на гр. София”, за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура“.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
„Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда, за нуждите на Районен съд – Петрич, Районна прокуратура – Петрич, СИС, АВ и ОЗ „Охрана”, находяща се в гр. Петрич, ул. „Лазар Маджаров” № 3“
18.06.2013
На 19.06.2013 год., в 16:00 часа, в заседателната зала, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда, за нуждите на Районен съд – Петрич, Районна прокуратура – Петрич, СИС, АВ и ОЗ „Охрана”, находяща се в гр. Петрич, ул. „Лазар Маджаров” № 3“.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
11.06.2013
Уведомявам Ви, че поради промяна в състава на комисията се отлага отварянето на ценовите оферти на 11.06.2013 г., в 11:00 часа, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1 на допуснатите участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, по Обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)”, във връзка със сключено рамково споразумение № С-16/ 03.10.2012 г. от Централния орган за обществени поръчки за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации, съгласно чл. 4, ал. 1 от ПМС №112 от 04.06.2010 г.
Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 14.06.2013 г., в 11:00 часа, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, в заседателната зала, от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, по Обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)”, във връзка със сключено рамково споразумение № С-16/ 03.10.2012 г. от Централния орган за обществени поръчки за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации, съгласно чл. 4, ал. 1 от ПМС №112 от 04.06.2010 г.

При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Доставка на хардуерно оборудване и съпътстващ софтуер за видеоконферентни връзки и наръчници за потребителите по проект JUST/2010/JPEN/AG/1473/EJ-30-CE-0403285/00-37
02.04.2013
На 05.04.2013 г., в 11:00 часа, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, в заседателната зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хардуерно оборудване и съпътстващ софтуер за видеоконферентни връзки и наръчници за потребителите по проект JUST/2010/JPEN/AG/1473/EJ-30-CE-0403285/00-37”.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, по Обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)
02.04.2013
На 05.04.2013 г., в 14:00 часа, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, в заседателната зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, по Обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)”, във връзка със сключено рамково споразумение № С-16/ 03.10.2012 г. от Централния орган за обществени поръчки за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации, съгласно чл. 4, ал. 1 от ПМС №112 от 04.06.2010 г.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с маркaта Hewlett-Packard” (Хюлет Пакард)
20.03.2013
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, с адрес: гр. София, 1040, ул. „Славянска” №1, електронен адрес: www.justice.government.bg, на основание чл. 93б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с рамково споразумение № С- 16/ 03.10.2012 г. с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с маркaта Hewlett-Packard” (Хюлет Пакард), отправя покана до потенциалните изпълнители при условията, посочени в приложената обява.

Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства по обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки”
19.03.2013
На 22 март 2013 г. от 11:00 часа в Министерство на правосъдието, в заседателната зала, ул. “Славянска” № 1, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата за възлагане на горецитираната обществена поръчка.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Закупуване и доставка на преносими компютри за нуждите на служителите на Министерство на правосъдието
28.02.2013
На 01.03.2013 год., в 10:00 часа, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, в заседателната зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на преносими компютри за нуждите на служителите на Министерство на правосъдието”.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда за нуждите на Административен съд – гр. Добрич в УПИ ІV, кв. 816 по плана на гр. Добрич” с административен адрес: гр. Добрич, бул. „Трети март” № 5
26.02.2013
На 05.03.2013 г., в 14:00 часа, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, в заседателната зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда за нуждите на Административен съд – гр. Добрич в УПИ ІV, кв. 816 по плана на гр. Добрич” с административен адрес: гр. Добрич, бул. „Трети март” № 5“.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили
29.11.2012
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, с адрес: гр. София, 1040, ул. „Славянска” №1, електронен адрес: www.justice.government.bg, на основание чл. 93б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с рамково споразумение № С-8/ 27.08.2012 г. с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили”, отправя покана до потенциалните изпълнители при условията, посочени в приложената обява.
Доставка на пликове и бланки за нуждите на Министерство на правосъдието - Централна администрация
16.07.2012
На 16.07.2012 год., в 14:00 часа, Министерство на правосъдието, ул. „Славянска” № 1, стая № 506, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в процедура по реда на чл. 93б от ЗОП за сключване договор с предмет: „Доставка на пликове и бланки за нуждите на Министерство на правосъдието - Централна администрация”, обособена позиция № 3.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
Имуществено застраховане на сгради и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Министерство на правосъдието
На 17.09.2012 год., в 10:00 часа, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, в заседателната зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Имуществено застраховане на сгради и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Министерство на правосъдието ”

При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, с адрес: гр. София, 1040, ул. „Славянска” №1, електронен адрес: www.justice.government.bg, лица за контакти: Цветомила Димитрова - тел: 02/9237533; 02/9237503; факс: 02/9813445; e-mail: Ts_Dimitrova@justice.government.bg и Тодор Михайлов - тел: 02/9237538, на основание чл. 93в, ал.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с рамково споразумение №С-14/22.08.2011 г. с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, със срок на действие до 31.12.2012 г., сключено от Централния орган за обществени поръчки след проведена открита процедура за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт, съгласно чл.4, ал.1 от Постановление №112 на МС от 04.06.2010 г., с цел сключване на договор за доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация, отправя покана към потенциалните изпълнители при следните условия:

1. Вид на процедурата - покана по реда чл.93в, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

2. Срок за получаване на оферти: 25.09.2012 г., 17:30 часа.

3. Обект, предмет на обществената поръчка и количество на доставката:

3.1. Обект на обществената поръчка – доставка.

3.2. Предмет на обществената поръчка – „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация”.

3.3. Количество: съгласно посоченото в Техническата спецификация, неразделна част от поканата към потенциалните изпълнители. Доставката е за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация.

4. Срок:

4.1. Срок на договора: до изтичане на срока на сключеното от министъра на финансите и Централен орган за обществени поръчки рамково споразумение №С-14/22.08.2011 г. за доставка на тонери, съгласно разпоредбата на чл.23 от цитираното рамково споразумение – до 31.12.2012 г.

4.2. Срок за изпълнение на доставките:

Доставката на артикулите се извършва в срок до 2 работни дни, считано от заявяването, по периодични писмени заявки от страна на индивидуалния възложител.

5. Място, дата и час на отваряне на офертите: МП, ул. „Славянска” № 1, стая № 506, 26.09.2012 г., 12:30 часа.

На заседанието на комисията за отваряне на постъпилите оферти, съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП могат да присъстват законови или упълномощени представители на потенциалните изпълнители, както и представители на медиите и сдруженията с нестопанска цел.

Представителите се допускат при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно /извън случаите на законово представителство/.
Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул. Ген. М. Д. Скобелев № 23
На 03.12.2012 год., в 14:00 часа, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, в заседателната зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул. Ген. М. Д. Скобелев № 23”.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация
На 28.09.2012 год., в 11:00 часа, Министерство на правосъдието, ул. „Славянска” № 1, стая №506, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в процедура по реда на чл. 93в от ЗОП за сключване договор с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация”.
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, с адрес: гр. София, 1040, ул. „Славянска” №1, електронен адрес: www.justice.government.bg, на основание чл. 93б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с рамково споразумение № С-8/ 27.08.2012 г. с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили”, отправя покана до потенциалните изпълнители при условията, посочени в приложената обява.
Изграждане на пристройка на топла връзка между обособените части на първи етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуваща сграда за нуждите на Административен съд – Видин, за имот – част от триетажна административна сграда със сутерен, находящ се в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики № 3
На 11.12.2012 год., в 14:00 часа, в Министерство на правосъдието, ул. “Славянска” №1, в заседателната зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на пристройка на топла връзка между обособените части на първи етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуваща сграда за нуждите на Административен съд – Видин, за имот – част от триетажна административна сграда със сутерен, находящ се в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики № 3”
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, по Обособена позиция /лот/ 1 „Доставка на оригинални или еквивалентни тонери за копирни и печатащи устройства с търговска марка Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)”
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, с адрес: гр. София, 1040, ул. „Славянска” №1, на основание чл. 93б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с рамково споразумение № С-6/ 29.03.2011 г. с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, по Обособена позиция /лот/ 1 „Доставка на оригинални или еквивалентни тонери за копирни и печатащи устройства с търговска марка Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)” , със срок на действие до 29.03.2013 г., сключено от Централния орган за обществени поръчки, съгласно условията посочени в приложената обява
Доставка на копирна хартия
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, с адрес: гр. София, 1040, ул. „Славянска” №1, електронен адрес: www.justice.government.bg, на основание чл. 93б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с рамково споразумение № С-7/ 15.08.2012 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали и хартия” по обособена позиция № 2 „Доставка на копирна хартия”, със срок на действие до 31.12.2013 г., отправя покана до потенциалните изпълнители при условията, посочени в приложената обява.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ