Бюджет
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на правосъдието към 31.12.2019
Бюджет на Министерството на правосъдието за 2020 г.
Показатели по бюджетните програми в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Бюджет на Министерство на правосъдието, съгл. чл. 13 от ЗДБРБ за 2020 г.
Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана прогноза за 2021 и 2022 г. на МП
Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз към 30.09.2019
Oтчет за средствата по други международни програми към 30.09.2019
Oтчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2019
Oтчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на правосъдието към 30.09.2019
Отчет за изпълнение на програмния бюджет за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019
Сборен отчет за приходите и разходите на Министерство на правосъдието към 31.12.2018 г. в хил.лв
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на МП към 31.12.2018 г. в хил.лв
Сборен баланс на Министерство на правосъдието към 31.12.2018 г. в хил. лв
Одитен доклад на Сметна палта № 0100113518 за извършен финансов одит на консолидирания финансов отчет на Министерство на правосъдието за 2018 г
Обяснителна записка към финансов отчет на Министерство на правосъдието към 31.12.2018 г
Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства на МП към 31.12.2018 г
Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз към 30.06.2019
Oтчет за средствата по други международни програми към 30.06.2019
Oтчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2019
Oтчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на правосъдието към 30.06.2019
Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз към 31.03.2019
Oтчет за средствата по други международни програми към 31.03.2019
Oтчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2019
Oтчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на правосъдието към 31.03.2019
Годишен отчет за изпълнението на програмния бюджет за 2018 г.
Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз към 31.12.2018
Oтчет за средствата по други международни програми към 31.12.2018
Oтчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2018
Oтчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.12.2018
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на правосъдието към 31.12.2018
Бюджет на Министерство на правосъдието, съгл. чл. 13 от ЗДБРБ за 2019 г.
Показатели по бюджетните програми в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Бюджет на Министерството на правосъдието за 2019 г.
Проектобюджет за 2019г. и актуализирана прогноза за 2020 и 2021г. на МП
Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз към 30.09.2018
Oтчет за средствата по други международни програми към 30.09.2018
Oтчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2018
Oтчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2018
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на правосъдието към 30.09.2018
Отчет за изпълнение на програмния бюджет за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018
Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз към 30.06.2018
Oтчет за средствата по други международни програми към 30.06.2018
Oтчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2018
Oтчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2018
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на правосъдието към 30.06.2018
Сборен отчет за приходите и разходите на Министерство на правосъдието към 31.12.2017 г. в хил.лв.
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Министерство на правосъдието към 31.12.2017 г. в хил. лв.
Сборен баланс на Министерство на правосъдието към 31.12.2017 г. в хил. лв.
Одитен доклад на Сметна палата № 0100114217 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Министерство на правосъдието за 2017 г.
Обяснителна записка към финансов отчет на Министерство на правосъдието към 31.12.2017 г.
Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Министерство на правосъдието към 31.12.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз към 30.04.2018
Oтчет за средствата по други международни програми към 30.04.2018
Oтчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.04.2018
Oтчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.04.2018
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2018
“Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз към 31.03.2018
Oтчет за средствата по други международни програми към 31.03.2018
Oтчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2018
Oтчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2018
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на правосъдието към 31.03.2018
Отчет за изпълнение на програмния бюджет за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Oтчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2017 г.
Oтчет за средствата по други международни програми към 31.12.2017 г.
Oтчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на правосъдието към 31.12.2017г.
Показатели по отделни бюджетни програми в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Бюджет на Министерството на правосъдието за 2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на правосъдието към 30.09.2017г.
Тримесечен отчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2017 г.
Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2017 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на правосъдието за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на правосъдието към 30.06.2017г.
Тримесечен отчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2017 г.
Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2017 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Министерство на правосъдието за 2016 г. - с приложения
Сборен баланс на Министерство на правосъдието за 2016 г. - с приложения
Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет за 2016 г. на Министерството на правосъдието
Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2016 г. на Министерството на правосъдието
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на правосъдието към 31.03.2017г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.
Тримесечен отчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2017 г.
Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2017 г.
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на правосъдието за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на правосъдието към 31.12.2016г.
Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2016 г.
Тримесечен отчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2016 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.
Показатели по отделни бюджетни програми в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Бюджет на Министерство на правосъдието за 2017 г.
Бюджетна прогноза на Министерството на правосъдието за периода 2017-2019 в програмен формат
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на правосъдието към 30.09.2016г.
Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2016 г.
Тримесечен отчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2016 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2016г.
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на правосъдието за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.
Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2016 г.
Тримесечен отчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2016 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2016 г.
Тримесечен отчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2016 г.
Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016г.
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на правосъдието към 30.06.2016г.
Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Министерството на правосъдието
Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Министерството на правосъдието
Обяснителна записка относно прилаганата счетоводна политика и информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи в Министерство на правосъдието през 2015 година
Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на правосъдието за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
СБОРЕН БАЛАНС НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2015г.
Отчети за касовото изпълнение на бюджетите и на сметките за средства от ЕС на МП към 31.12.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерството на правосъдието към 31.03.2016 г.
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на правосъдието за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерството на правосъдието към 31.12.2015 г.
Бюджет на Министерство на правосъдието за 2016 г. в програмен формат
Бюджет на Министерство на правосъдието за 2016 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Министерство на провосъдието към 30.09.2015 г.
Тримесечен отчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2015 г.
Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2015 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерството на правосъдието към 30.09.2015 г.
Обобщена обяснителна записка на МП към 31.12.2014г.
Одитно становище и одитен доклад за заверка на ГФО на МП за 2014г.
СБОРЕН БАЛАНС НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2014г.
Отчети за касовото изпълнение на бюджетите и на сметките за средства от ЕС на МП към 31.12.2014 г.
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на правосъдието за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерството на правосъдието към 30.06.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерството на правосъдието към 31.03.2015 г.
Тримесечен отчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2015 г.
Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2015 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Министерство на провосъдието към 30.06.2015 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2015 г.
Тримесечен отчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2015 г.
Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2015 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Министерство на провосъдието към 31.03.2015 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2015 г.
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на правосъдието за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2014 г.
Тримесечен отчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2014 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.12.2014 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Министерство на правосъдието към 31.12.2014 г.
Отчет на разходите по бюджета на Министерство на правосъдието по области на политики ибюджетни програми към 31.12.2014 г.
Бюджет на Министерство на правосъдието за 2015 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2014 г.
Тримесече отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2014 г.
Тримесечен отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2014 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Министерство на провосъдието към 30.09.2014 г.
Отчет на разходите по бюджета на Министерство на правосъдието по области на политики и бюджетни програми към 30.09.2014 г.
Сборен баланс на Министерство на правосъдието за 2013 г.
Отчети за касовото изпълнение на бюджета и на извънбюджетните сметки и фондове на Министерство на правосъдието към 31.12.2013 г.
Одитен доклад за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет (ГФО) на Министерство на правосъдието (МП) за 2013 г. и одитно становище за заверка на ГФО на МП за 2013 г.
Обяснителна записка към сборния финансов отчет на Министерство на правосъдието за 2013 г.
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на правосъдието за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2014 г.
Тримесечен отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към НФ към 30.06.2014 г.
Тримесечен касов отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2014 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Министерство на правосъдието към 30.06.2014 г.
Отчет на разходите по бюджета на Министерство на правосъдието по области на политики и бюджетни програми към 30.06.2014 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличноститепо сметките за чужди средства към 31.03.2014 г.
Тримесечен отчет за средства по други международни програми към 31.03.2014 г.
Тримесечен отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бетефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към НФ към 31.03.2014 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Министерство на правосъдието към 31.03.2014 г.
Отчет на разходите по бюджета на Министерство на правосъдието по области на политики и бюджетни програми към 31.03.2014 г.
Месечен отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ за м. Март 2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м. Март 2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Март 2014
Месечен отчет за други международни програми за м. Март 2014
Месечен отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ за м. Февруари 2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м. Февруари 2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Февруари 2014
Месечен отчет за други международни програми за м. Февруари 2014
Месечен отчет за средства от ЕС администрирани от Национален фонд за януари 2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства за януари 2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Януари 2014
Месечен отчет за други международни програми за януари 2014
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на МП за периода от 01.01.2013 до 31.12.2013
Тримесечен финансов отчет за степента на изпълнение на програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на правосъдието към 31.12.2013 г
Бюджет на Министерство на правосъдието за 2014г. съгласно ЗДБРБ за 2014 и ПМС №3/15.01.2014
Тримесечен финансов отчет за степента на изпълнение на програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на правосъдието към 30.09.2013 г.
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на правосъдието за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.
Тримесечен финансов отчет за степента на изпълнение на програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на правосъдието към 30.06.2013 г.
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ СБОРНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 Г.
ОДИТЕН ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО КЪМ 31.12.2012 Г.
СБОРЕН БАЛАНС НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2012 Г.
Тримесечен финансов отчет за степента на изпълнение на програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на правосъдието към 31.03.2013 г.
ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2012 Г. ДО 31.12.2012 Г.
ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ, СЪСТАВЯЩИ ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО КЪМ 31.12.2012 Г.
Бюджет на Министерство на правосъдието за 2013 г. по програми, съгласно ПМС № 1 от 09.01.2013 г.
ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ, СЪСТАВЯЩИ ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО КЪМ 30.09.2012 Г.
ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2012 Г. ДО 30.06.2012 Г.
ОДИТЕН ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ СБОРНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 Г.
СБОРЕН БАЛАНС НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2011 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО КЪМ 31.12.2011 Г.
ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ, СЪСТАВЯЩИ ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО КЪМ 30.06.2012 г.
ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ, СЪСТАВЯЩИ ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО КЪМ 31.03.2012 г.
ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2011Г. ДО 31.12.2011 Г.
ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2011 Г. ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ, СЪСТАВЯЩИ ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2012 Г. ПО ПРОГРАМИ – СЪГЛАСНО ПМС № 367 ОТ 29.12.2011г.
ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2011Г. ДО 30.06.2011 Г.
ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2011 Г. ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ, СЪСТАВЯЩИ ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2011 Г. ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ, СЪСТАВЯЩИ ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2011 Г. ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ, СЪСТАВЯЩИ ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
СТАНОВИЩЕ НА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ СБОРНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 ГОДИНА
СБОРЕН БАЛАНС НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2010 ГОДИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ И ОРИЕНТИРАН КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2010 г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2010 г. ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ,СЪСТАВЯЩИ ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО КЪМ 31.12.2010 Г.
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2011 Г. ПО ПРОГРАМИ – СЪГЛАСНО ПМС № 334 ОТ 29.12.2010Г.
ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2010 ГОДИНА ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ, СЪСТАВЯЩИ ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА БЮДЖЕТА
ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2010 ГОДИНА ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ, СЪСТАВЯЩИ ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА БЮДЖЕТА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ И ОРИЕНТИРАН КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА
ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2009 ГОДИНА ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ, СЪСТАВЯЩИ ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА БЮДЖЕТА
ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 ГОДИНА ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ, СЪСТАВЯЩИ ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ